KATRE tuo muutoksia tulotietojen ilmoittamiseen

KATRE eli kansallinen tulorekisteri tulee vaiheittain käyttöön 1.1.2019 alkaen. Tulorekisterin perustaminen on valtiovarainministeriön ja Verohallinnon yhteishanke, jolla tulee olemaan vaikutusta jokaisen yrityksen arkeen.

Mikä KATRE?

Kansallisella tulorekisterillä on tarkoitus luoda pohja työtulojen ja sosiaa­lietuuksien yhteensovittamiselle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa Suomessa on yksi rekisteri, jonne kaikki palkka- ja etuustiedot toimitetaan. Tarkoituksena on vähentää yritysten hallinnollista taakkaa.

Rekisterin kautta palkka- ja etuustiedot ovat helposti ja luotettavasti sekä henkilön itsensä, että viranomaisten käytössä. Tulorekisteriä tulevat hyödyntämään nykyisinkin kansalaisten tulotietoja tarvitsevat tahot, ku­ten Verohallinto, työeläkelaitokset ja Kela.

Hankkeen on tarkoitus helpottaa sekä yritysten että yksittäisten kan­salaisten elämää, sillä työntekijöiden ei tarvitse jatkossa miettiä, mistä palkkatietonsa löytää ja yritysten ei tarvitse ilmoittaa tulotietoja enää useampaan kertaan eri tahoille. Jatkossa tiedot toimitetaan vain ker­taalleen maksutapahtuman yhteydessä. KATRE mahdollistaa sen, että tulotiedot löytyvät keskitetystä rekisteristä, joten yritykset voivat luopua nykyisistä vuosi-ilmoituksista.

Kansallinen tulorekisteri käyttöön vuonna 2019

Tietojen raportointi tulorekisteriin on jokaisen yrityksen vastuulla. Tiedot tulee raportoida reaaliajassa aina palkanmaksun yhteydessä, viimeistään viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Ensimmäisessä vaiheessa 1.1.2019 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan ainoastaan työntekijöiden palkkatiedot. Rekisterin käyttö laajenee vai­heittain, ja vuodesta 2020 alkaen myös eläke- ja etuustiedot tulevat il­moitettavaksi.

Miten rekisterin käyttöönottoon voi valmistautua?

Tulorekisteri on kokonaisuudessaan hyvä uudistus, mutta täysin ongel­matonta sen käyttöönotto ei tule kaikissa yrityksissä olemaan. Tähän saakka tietoja on totuttu ilmoittamaan usealle eri taholle ja eri aikoina, eikä kaikissa yrityksissä ole mahdollisuutta reaaliaikaiseen ilmoittami­seen nykyisten ohjelmistoratkaisuiden puitteissa.

Ajoittain esille on noussut huoli siitä, että rekisterin käyttöönotto saattaa päinvastoin kasvattaa yritysten raportointitaakkaa. Muutoksen läpiviemisessä järjestelmätoimittajilla onkin merkittävä rooli, sillä kehittämistyössä on huomioitava ohjelmistojen yhteensopivuus uuden rekis­terin kanssa ja nyt on oikea aika varmistaa sujuva raportointi.

Adminetissä muutos on jo huomioitu ja uudistus vain lisää jo nyt reaaliaikaista tietojen toimittamista. Adminetin automatisoitu kokonais­järjestelmä hoitaa raportoinnin puolestasi myös uuden rekisterin käyttöönoton myötä, joten sinun ei tarvitse huolehtia hallinnollisen taakan lisääntymisestä.