Tilaa Hiltin tuotteet Adminetistä – suora tilauskanava tuo nopeutta ja tarkkuutta ostamiseen

Talotekniikkayrityksissä ovt-muotoisten ostotilausten lähettäminen alan päätukkureille suoraan omasta yritysohjelmistosta on ollut jo pitkään vakiokäytäntö. Tähän verrattuna rakennusalan sähköiset ostokäytännöt ovat vielä lapsenkengissä. Hilti on ensimmäinen myös rakennusalan tuotteita tarjoava toimittaja, jolle ostotilaukset voidaan tehdä OVT-muodossa suoraan Adminetistä.

Hilti on suoramyyntiorganisaatio, jo­ka saa toimintamallinsa ansiosta mer­kittäviä kilpailuetuja, sillä se pystyy panostamaan palveluprosesseihin ja kehittämään jatkuvasti uusia sähköi­sen kaupankäynnin ratkaisuja. Juuri sähköisen kaupan­käynnin kehittämi­nen oli syy siihen, että Hilti ja Admi­com ryhtyivät yh­teistyöhön.

– Hiltin ja Admi­comin yhteinen pää­määrä on asiakkaan liiketoiminnan tehos­taminen, ja yhteistyö tarjoaa meille hienon väylän saavuttaa olemassa olevia asiakkaita. Meillä on paljon yhteisiä asiakkaita, joten verk­kokauppamme lisäksi voimme tarjota heille Adminetin kautta helpon ja nope­an sähköisen tilauskanavan. Koko Hilti Suomen tarjooma löytyy Adminetistä ja on kaikkien Admicomin asiakkaiden hyödynnettävissä, Hilti (Suomi) Oy:n E-Business Manager Ilari Saarela (kuvassa vasemmalla) kertoo yhteistyöstä.

Adminetissä asiakkaan kaikki pro­sessit hallitaan yhdessä ohjelmassa ja tehokkaan tilauskanavan tarjoaminen on luonnollinen jatkumo tähän koko­naisuuteen. Käytännössä yhteistyö on tarkoittanut sitä, että Adminetin ja Hil­tin tilausjärjestelmän välille on raken­nettu suora OVT-yhteys.

Tehokkuutta kaikkien toimintaan

Sähköisen ja automatisoidun tiedon­siirron ansiosta tieto kulkee nopeasti ja virheettömästi sellaisessa muodos­sa, joka mahdollis­taa tiedon helpon jatkokäsittelyn. Toi­sin kuin esimer­kiksi sähköpostin liitteenä lähetettä­vät tilaukset, OVT-sanoman käsittely ei vaadi toimittajan päässä ihmistä kä­sittelemään tilaus­tietoja, joten käsittely nopeutuu ja inhimillisten virheiden mahdollisuus poistuu.

– OVT-tilaukset pystytään käsitte­lemään automaattisesti eli ne mene­vät tavallaan jonon ohi ja tulostuvat suoraan keräilyyn. Siksi pystymme lu­paamaan niille rahtivapaan toimituk­sen seuraavaksi päiväksi suurimpaan osaan Suomea. Sähköpostitilausten kä­sittely on usein paljon mutkikkaampaa ja kuormittaa asiakaspalveluamme, jo­ten niille emme pysty joka kerta vastaa­via toimitusehtoja takaamaan, Saarela kuvailee OVT-tilausten hyötyjä.

Toiminnan tehostaminen on asiak­kaan kannalta ratkaisevassa roolissa hankintakanavia mietittäessä, mutta automatisoitu tiedonsiirto tehostaa myös tavarantoimittajan arkea. Hiltillä tilausten käsittelystä säästyvä aika oh­jataan asiakaspalveluun.

– Meille tehokkaampi toiminta mahdollistaa sen, että myyjät pystyvät tilausten käsittelyn sijaan käyttämään aikaansa asiakkaiden ongelmien rat­kaisuun työmailla ja kehittämään hei­dän liiketoimintaansa. Vapautunut aika näkyy asiakkaan suuntaan parempana palveluna, Hiltin LVIS-toimialan tuote­päällikkö Tuomas Janhunen (kuvassa oikealla) kertoo.

Janhunen uskoo, että erityises­ti LVIS-puolella koko toimiala, tava­rantoimittajat mukaan lukien, on pakotettu miettimään uusia ratkaisuja toimintansa tehostamiseen.

– Kilpailu toimialalla on kovaa ja si­tä kautta luulen, että kehitys tulee ole­maan nopeaa. Niin asiakkaan, Hiltin kuin Admicomin näkökulmasta toimin­nan tehostaminen on varmasti se ydin, jolla saadaan aikatauluetuja ja kustan­nussäästöjä. Sitä meidän yhteistyö on parhaimmillaan.

Hilti panostaa tuotekehitykseen ja sähköiseen kaupankäyntiin

Hilti on perheyritys, joka myy työ­kaluihin ja kiinnittämiseen liittyvät tuotteensa suoraan rakennusalan am­mattilaisille. Vahvan tuotekehityksen tuloksena markkinoille tuodaan vuo­sittain kymmenittäin uusia tuotteita.

– Esimerkiksi huhtikuussa lansee­rattiin MP-L-I -putkenpidin, joka on suunniteltu yksinkertaistamaan ja no­peuttamaan asennusta, sillä se on help­po sulkea ja kiristää yhdellä kädellä. Siinä on myös turvallinen saranameka­nismi sekä ruuvin paikalleen lukitseva lukitusmekanismi, Janhunen kertoo.

Vaikka Hiltin toiminnan ydin on tuotteissa, yrityksessä koetaan, että niihin liittyvien palveluiden merkitys tulee kasvamaan jatkuvasti. Toiminta­mallinsa ansiosta yritys pystyy jalkaut­tamaan nopeasti asiakkailleen sellaisia sähköisen kaupankäynnin ratkaisuja, jotka varmistavat tuotteiden helpon ja nopean saatavuuden työmaille.

– Tarjoamme asiakkaillemme pal­veluihin ja ohjelmistoratkaisuihin koko ajan uusia työkaluja. Esimerkiksi palo-katkopuolella meillä on tarjota vahvoja ratkaisuja suunnitteluun ja dokumentointiin. Sähköisen kaupankäynnin osal­ta tavoitteemme on palvella useassa sähköisen ostamisen palvelussa ja nostaa sähköisen ostamisen osuutta nykyi­sestä 40 % osuudesta, Saarela kertoo.

KUVA: Hilti (Suomi) Oy

*****

Mikä on OVT-tilaus?

OVT (organisaatioiden välinen tiedonsiirto) tarkoittaa yritysten jär­jestelmien välistä automaattista tiedonvaihtoa. Tilattaessa tarvik­keita OVT-muodossa, siirtyy tilaus siis automaattisesti toimittajan tilausjärjestelmään.

Miksi OVT-tilaus on sähköpostia parempi tilaustapa?

OVT-tilauksilla tehostetaan ostoprosessia sekä asiakkaan että toi­mittajan näkökulmasta, koska OVT-sanomat pystytään käsittele­mään nopeasti ja automaattisesti ilman ihmistyötä. Esimerkiksi Hiltiltä saat tilauksesi seuraavaksi päiväksi suurimpaan osaan Suo­mea, kun teet tilauksen Adminetistä klo 16:15 mennessä.

Kenelle voin tehdä OVT-tilauksia Adminetistä?

Tällä hetkellä Adminetistä pysytään toimittamaan OVT-sanomalla tilaukset suoraan toimittajan tilausjärjestelmään Hiltin lisäksi useal­le talotekniikan tukkurille. Näitä ovat Onninen, SLO, Rexel, LVI-Dahl, Ahlsell sekä EL-Parts.

Kuinka käytän OVT-tilauksia Adminetissä?

OVT-sanomien hyödyntäminen Adminetissä on varsin mutkaton­ta, riittää, että toimittajan perustiedoista löytyy OVT-tunnus. Voit tarkistaa asian toimittajan perustiedoista (Ostot | Toimittajat >> Muokkaa) ja tarvittaessa lisätä puuttuvan tunnuksen. OVT-tunnus on muotoa 0037 + y-tunnus ilman väliviivaa. Kun OVT-tunnus on li­sätty, on kyseisen toimittajan ostotilausten tilaustapa jatkossa ole­tuksena OVT.