Hallitse projektin kaikki hankinnat yhdessä näkymässä

Projektin hankintojen suunnitteleminen, toteuttaminen ja seuraaminen on Adminetissä nyt entistä helpompaa, sillä uudella ostojen hallinta -työkalulla hallitset projektin tarvikeostot ja alihankinnat yhdessä näkymässä. Sen avulla suunnittelet ja aikataulutat hankinnat, vertailet hintoja ja kilpai­lutat toimittajia, teet tilaukset sekä seuraat ostohintojen toteumaa alku­peräiseen budjettiin verrattuna.

Ostojen hallinta -sovelluksella suun­nittelet ja toteutat yhdestä näky­mästä projektin hankinnat ja saat samalla seurantatietoa siitä, kuinka ostojen hinnat vertautuvat tarjous­laskennassa budjetoituihin hintoihin. Pääset käsittelemään samasta näky­mästä kaikki kohteen ostotarpeet, tilaukset, alihankinnan maksuerätaulu­kot ja ostolaskut.

Ostojen hallinta Adminetissä - Admicom asiakaslehti

Päänäkymästä tarkastelet projektin hankintoja keskitetysti ja pääset käsittelemään esim. ostotarpeita samasta paikasta. [Katso kuva isompana]

Suunnittele ja aikatauluta

Projektikohtaiset ostotarpeet saat ostojen hallintaan suoraan Admi­netin tarjouslaskennasta tai sisään­lukemalla ulkoiset tiedot. Projektin alkaessa suunnittelet ostot Aikataulut­tamattomat tarpeet -linkistä projektin vaiheiden mukaan tai esimerkiksi tuo­teryhmittäin, jos vaiheistus ei ole käy­tössä. Tämän jälkeen hankintoja on helppo suunnitella ja toteuttaa enna­koiden, jotta ostot toteutuvat järke­västi projektin edetessä.

Vertaile ja kilpailuta

Ostojen hallinnan päänäkymässä tar­kastelet keskitetysti kaikkia projektin hankintoja ja viikkotasoisesta eritte­lystä pääset tekemään tarvittavat han­kintaan liittyvät toimenpiteet. Pääset linkeistä esimerkiksi ostotarpeet-nä­kymään, jossa voit hakea tarvikeri­veille edullisempia hintoja yleisestä hinnastosta tai vastaavien tuotteiden rekisteristä, lähettää ostotarjouspyyn­töjä tukkureille ja tehdä ostotilaukset valitsemistasi tarvikekokonaisuuksis­ta. Käsittelet samassa sovelluksessa myös alihankinnan ostotarpeet, teet niistä tilaukset ja luot alihankinnan maksuerätaulukot.

Pysyt jatkuvasti ajan tasalla myös siitä, kuinka hankinnat ovat toteu­massa suhteessa alkuperäiseen laskelmaan, sillä voit tarkastella valin­tojesi mukaista hintaeroa sekä bud­jettiin että halvimpaan vaihtoehtoon verrattuna. Hintaeroa tarkastelet os­totarpeiden kokonaisuuden lisäksi tuoteriveittäin. Näet myös tarjouslas­kennan ulkopuolelta käsin syötetyt ostotarpeet ja niiden eron halvimpiin tuotteisiin.

Seuraa ennusteita ja toteumia

Projektin vastuuhenkilönä voit tarkas­tella sovelluksen päänäkymässä kaik­kien urakoidesi tilannetta vaihtamalla tarkasteltavaa kohdetta alasvetovali­kosta. Projektikohtaisesta tilanteesta saat kokonaiskuvan nopealla silmäyk­sellä ruudun yläosan näkymästä, jos­sa näkyy budjetti, ostoennuste sekä ero laskettuun ja budjetoituun tarvik­keiden, alihankintojen ja muiden ku­lujen mukaan eriteltynä. Lisäksi voit tarkastella tarkemmin ostamatto­mia, sitoutuneita ja toteutuneita ku­luja kustannuslajeittain (tarvikkeet, alihankinnat, muut).

Ostojen hallinta - Seuranta - Admicom asiakaslehti

Kaikki hankintaa helpottavat ominaisuudet käytössäsi keskitetysti:

Ostotarjouspyynnöt

Kilpailuta tarvikkeet lähettämällä ostotar­jouspyynnöt tukkureille keskitetysti Ad­minetistä. Saapuneet tarjoukset Adminet vertailee puolestasi ja näyttää sekä koko­naisuudessaan halvimman toimittajan, että halvimmat tuotekohtaiset hinnat.

Yleinen hinnasto

Ylläpidämme puolestasi yli 30 talotek­niikka- ja rakennusalan tuotetoimittajan hinnastot, joten voit luottaa siihen, että niin tarjouslaskennassa kuin hankinnas­sa käyttämäsi hinnat ovat viimeisimmän hinnastopäivityksen mukaiset.

Vastaavat tuotteet

Adminetissä käytössäsi on kattava rekis­teri sähkön, LVI:n ja rakentamisen vas­taavia tuotteita. Haettaessa tuotteita yleisestä hinnastosta, saadaan samalla lista eri valmistajien vastaavista tuotteis­ta eriteltynä halvimmasta kalleimpaan.

Ostotarpeet ja -tilaukset

Ostotarpeiden avulla hallitset ostot kes­kitetysti, sillä se kokoaa yhteen kaikkien käyttäjien ja projektien ostotarpeet. Ti­lausvaiheessa ostotilauksen tietoja voidaan vielä muokata, esim. antaa toi­mituspäivä, lisätietoja ja lisätä tuotteita.

Ostolaskujen käsittely

Kaikki laskut saapuvat sähköisesti Ad­minettiin ja kohdistuvat automaattises­ti oikein. Adminet vertaa laskun summaa tilaukseen ja kertoo, jos summissa on eroa. Käyttäjän tehtäväksi jää vain lasku­jen tarkistus ja maksuun hyväksyminen.

Alihankinnan maksuerät

Kun teet alihankkijan maksuerätaulukon, voit seurata mitä on jo laskutettu ja mitä laskuttamatta. Jos maksuerät on aikataulutettu, näet myös, milloin uusia laskuja on tulossa. Varmistat helposti, ettet maksa liikaa tai samaa erää kahteen kertaan.

Jatka lukemista

LVIS-Maailma 4/2017