Johtorakennus Oy sai Adminetistä toimivat työkalut projektinjohtourakointiin

Vahvaa kasvua tavoitteleva Johtorakennus halusi Adminetistä skaalautuvan järjestelmän kasvunsa tueksi ja kokonaisvaltaiset työkalut projektinjohtourakoiden hallintaan.

Helmikuussa 2015 perustettu helsin­kiläinen Johtorakennus Oy toteuttaa kiinteistöjen linjasaneerauksia ja käyt­tötarkoituksen muutoksia. Yritys nojaa toimintansa vahvaan kokemukseen ja luotettaviin yhteistyökumppaneihin.

– Esimerkiksi itselläni on yli 20 vuoden kokemus alalta ja oppini olen ammentanut eräästä isosta rakennusliikkeestä, joten sen mukana myös Joh­torakennukseen tuli niin sanotusti ison talon tyyli hoitaa asioita. Käytännössä tämä näkyy muun muassa siinä, että kaikki tarkastus- ja laatuasiakirjat ovat lähtökohtaisesti kunnossa jo ennen työ­maan alkamista. Helpottaa kummasti, että laadun tai turvallisuuden pyörää ei tarvitse keksiä aina uudelleen, toimi­tusjohtaja Jarkko Juvonen kertoo.

– Meille on tärkeää myös, että kaikki yhteistyökumppanit, erikoisurakoitsijat ja tavarantoimittajat ovat kokeneita alansa huippuja, jotka tuntevat eri ra­kennustavat ja järjestelmät. Tällä yhdis­telmällä voimme tarjota kustannuste­hokasta saneerausta.

Kivenkovan ammattimaisuuden lisäksi Johtorakennuksen arvomaail­maa ohjaa suoraselkäisyys, rehellisyys ja vastuullisuus asiakkaita ja yhteis­työkumppaneita kohtaan.

– Haluamme ratkaista asiakkaan rakennuksiin liittyvät ongelmat kus­tannustehokkaasti ja olla heille luotettava kumppani. Autamme kaikin tavoin myös yhteistyökumppaneitam­me onnistumaan ja suorittamaan työn kerralla oikein, sovitussa aikataulussa ja budjetissa pysyen sekä hyvää raken­nustapaa noudattaen. Se on mielestäni meidän tärkein rooli, että kaikki työt tu­lee kerralla oikein ja työvaiheet tapahtu­vat oikea-aikaisesti.

Johtorakennuk­sen tavoitteena on ollut alusta alkaen kasvattaa toimin­taansa reippaasti ja joka vuosi liikevaihto on saatu vähintään tuplattua. Tällä tilikaudella menee rikki kahden miljoonan euron raja ja tulevalla tili­kaudella sekin on tarkoitus tuplata.

– Nyt kun toiminta on saatu hyvään vauhtiin, otamme enemmän työmai­ta ja palkkaamme lisää henkilökun­taa, muuten on mahdotonta kasvaa. Rekrytoinneissa meille on erityisen tärkeää löytää alansa ammattilaisia, jotta saamme heidät nopeasti osaksi tiimiämme.

Johtorakennus Oy - kohde - Admicom rakentamisen asiakaslehti

Johtorakennus toteuttaa kiinteistöjen linjasaneerauksia ja käyttötarkoituksen muutoksia projektinjohtourakointina nojaten vahvaan kokemukseen ja luotettaviin yhteistyökumppaneihin.

Projektinjohtourakointi vaatii aitoa yhteistyötä

Johtorakennus tekee projektinjohto­urakointia, jonka toteuttamiseen on erilaisia tapoja.

– Esimerkiksi tavoitehintaurakassa projektille asete­taan tavoitehin­ta ja kattohinta, jotka sitovat niin pääurakoitsijaa kuin hankkeeseen ryhtyvää. Tällöin kaikki alas johdetut urakat laskutetaan hankkeeseen ryhtyvältä ja projektille määritellyn tavoitehinnan alituksesta hyötyvät molemmat, koska alitukses­ta koituva hyöty jaetaan osapuolten kesken. Tämän toimintamallin avulla saadaan suunnittelu ja työnteko tii­viimmäksi ja tehdään aitoa yhteistyötä hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Juvosen mukaan ainakin pää­kaupunkiseudulla on viime aikoina yleistynyt myös linjasaneerauksissa ja toimitilamuutoksissa niin sanottu allianssimalli, joka perinteisesti mielle­tään uudispuolen tuotteeksi.

– Se on hyvin samankaltainen kuin tavoitehintainen urakka, mutta siinä pääurakoitsijan aliurakoitsijat laskuttavat oman urakkansa tuntitöinä ja jos yksi aliurakoitsija ylittää oman tavoitebudjettinsa, se vähentää kaik­kien projektinjoh­topalkkiota. Tässä mallissa haetaan enemmän yhteen hiileen puhaltamis­ta osapuolten kes­ken työmaalla ja pyritään pyyhkimään eri vaiheitten rajat pois.

Johtorakennus toteuttaa projek­tinjohtourakkansa perinteisellä mal­lilla, jossa yritys laskee itse urakat, kilpailuttaa alihankkijat ja toimii pää­urakoitsijan roolissa valvoen työmaan aikatauluja ja taloutta.

– Meidän yrityksessä on kolmen hengen kokoonpano: minä toimin päällikkönä työmaalle ja vastaava työnjohtaja sekä asiakaspalvelukoordi­naattori hoitavat työt kentällä. Yhdessä kohteessa saattaa olla yhtä aikaa 10- 50 henkilöä useilta eri aliurakoitsijalta, joten vahtiminen ja seuraaminen ovat oikeasti tärkeässä roolissa. Yleisesti pro­jektinjohtourakan voisi kiteyttää siten, että se on omien aliurakoitsijoiden hal­lintaa.

Projektin onnistumiselle onkin erityisen tärkeää löytää luotetta­vat aliurakoitsijat toteutukseen ja Johtorakennus on vuosien varrella löytänyt itselleen kumppanit, joiden kanssa työt hoituvat sujuvasti.

– Sehän tässä on kaiken kulma­kivi, että aliurakoitsijoilla on oikeasti ammattihenkilökuntaa. Meillä valintakriteerinä ei koskaan ole raha, vaan valitsemme mukaan luotettavimman toimijan. Sillä varmistetaan hankkeen onnistuminen aikataulussa ja sovitus­sa budjetissa. Pidän myös ensiarvoisen tärkeänä, että aliurakoitsijan henkilö­kunta perehdytetään työhön. Meidän tapamme on se, että työntekijöille an­netaan määreet tuotantonopeudesta ja laadusta sekä käydään läpi raken­nusalan normit, ja he saavat aineiston käyttöönsä myös kirjallisena.

Johtorakennus Oy - Admicom rakentamisen asiakaslehti

Tällä hetkellä yrityksessä työskentelee toimitusjohtaja Jarkko Juvosen (oik.) lisäksi vastaava mestari Vesa Saira ja asiakaspalvelukoordinaattori Hanna-Maija Närvänen, mutta kasvun tueksi on tarkoitus palkata lisää henkilökuntaa.

Adminetistä helppo ja skaalautuva työkalu kasvavaan toimintaan

Kasvutavoitteet ja projektinjohtoura­koiden toteuttaminen päätoteuttajan roolissa vaativat myös käytettävältä toiminnanohjausjärjestelmältä työ­kalut, jotka pystyvät vastaamaan toi­mintatavan vaatimiin erityispiirteisiin. Tämä huomattiin myös Johtoraken­nuksella pian perustamisen jälkeen ja pari vuotta sitten vanha järjestelmä vaihdettiin Adminettiin.

– Alun perin käyttämämme järjes­telmä oli jotenkin hirveän kankea ja vaikea opetella. Sitten kun vähän opin käyttöä, huomasin, ettei se palvele lain­kaan pääurakoitsijan tarpeita. Adminettiin tutustuessani tote­sin heti, että tämä me otetaan, maksoi mitä maksoi – ja onneksi ei maksanut­kaan kovin paljon. Adminet oli mieles­täni hyvin looginen ja helppo oppia. Koen, että se palvelee ehdottomasti parhaiten pk-sektorilla pääurakoitsijan roolissa toimivia yri­tyksiä.

Erityisen tärkeää kovat kasvutavoit­teet asettaneelle yritykselle on, että käytettävä järjestel­mä mukautuu kas­vavaan toimintaan.

– Meille oli tärkeä kriteeri, että jär­jestelmä kasvaa toimintamme mukana. Adminet ei rajoita toiminnan kasvua tai laajuutta, vaan itse asiassa se laajenee toiminnan mukana. Olen käyttänyt aiemmalla urallani eräässä isossa ra­kennusliikkeessä hyvin samankaltaista järjestelmää ja mielestäni Adminetillä pystyisi helposti hallitsemaan vaikka sadan miljoonan liikevaihtoa tekevän yrityksen toimintoja.

Projektinjohtourakoinnin kokonaisuus hallintaan

Projektinjohtourakointia tekevälle yritykselle on tärkeää pystyä hallitse­maan projektikokonaisuus sujuvasti aina tarjouslaskennasta seurantaan. Juvosen mielestä Adminetin paras apu projektinjohtomallil­le onkin sen tarjoama kokonaisuus eri osa-alueiden hallintaan.

– Yhtä asiaa ei voi nimetä, koska kaikkien asioiden hoita­minen osana kokonaisuutta on niin su­juvaa. Tarjouslaskennasta kohdetiedot siirtyvät projektin budjetiksi ja suunnit­telun pohjaksi, joten vaiheistus ja tehtä­vien hallinta on helppoa. Projektille voi­daan tehdä litterakohtaiset tavoitteet ja sitä kautta koko työmaan tavoitteet, joita on myös kätevä seurata ja täyden­tää. Myös lisä- ja muutostyöt on helppo viedä Adminetin kautta tavoitearvioon ja ennusteeseen.

Juvonen pitää erityisen tärkeänä tarkkaa litteratason seurantaa ja työ­maiden toteumien ennustamista jo hyvissä ajoin projektin aikana.

– Adminetin litteramaailma vakuut­ti minut heti alussa, koska tykkään siitä, että kaikki kulut kohdennetaan hyvin­kin tarkasti. Ennusteiden avulla puoles­taan näemme työmaan lopputuleman jo hyvissä ajoin. Tietojen avulla pystym­me vaikuttamaan tuleviin kustannuk­siin ja mitä aikaisemmin huomaamme jonkin virheen, sitä aikaisemmin pää­semme vaikuttamaan taloudelliseen lopputulemaan.

Johtorakennuksen toimintatavas­sa ostot ovat merkittävässä roolissa, sillä yritys vastaa kaikista työmaan materiaalihankinnoista.

– Se helpottaa aliurakoitsijaa ja mahdollistaa kustannustehokkuuden, koska me ostetaan isot massat ja saadaan isommat alennukset. Ostotoi­mintaa varten meillä on Adminetissä toimittajien hinnastot ja järjestelmä herjaa, jos laskun summa ei täsmää tilaukseen. Hankintojen kilpailutus os­totarjouspyynnöillä on meillä vielä har­joitteluvaiheessa, mutta uskoisin, että vuoden sisällä ei enää kilpailuteta ma­teriaaleja mitään muuta kautta. Sillä tavalla saamme kaiken tiedon helposti saataville samaan paikkaan myös myö­hempiä tarpeita varten.

Projektinjohtourakoita toteute­taan monenlaisten yhteistyökumppa­neiden kanssa ja Adminetistä on saatu apua myös heidän kanssaan tehtä­vään yhteistyöhön.

– Hankkeeseen ryhtyviä on mo­nenlaisia ja myös heidän toiveensa raportoinnin suhteen ovat erilaisia. Adminetillä pystymme raportoimaan asiat yhteistyökumppanin toivomalla tavalla monipuolisia raportointimal­leja hyödyntäen. Järjestelmän sisällä voidaan raportoida Talo80:n, Talo90:n ja Talo2000:n mukaan, joten voimme raportoida halutessamme samaa pro­jektia vaikka kolmella eri tavalla.

Johtorakennus Oy - Admicom rakentamisen asiakaslehti

Viranomaisilmoitukset automaattisesti

Johtorakennuksen perustamisen jäl­keen erilaiset yrittäjältä vaadittavat toimet viranomaisten suuntaan tulivat jopa vähän yllätyksenä. Admi­comin tarjoama tuki ja Adminetin ratkaisut ovat kuitenkin helpottaneet raportointia viranomaisten suuntaan.

– Vaikka tein koko työnjohtourani töitä hyvinkin yrittäjämäisesti, niin kyl­lähän yrittäjyydessä on paljon asioita, joita työntekijänä ei osaa edes kuvitella. Tänä päivänä viran­omaisten suuntaan on niin hirveä määrä erilaisia vastuita, ettei yrittäjän elämää ole tehty kovin helpok­si. Yksin pakertaessa asiat saattavat välil­lä tuntua ylivoimaisilta, mutta onneksi Adminet on helpottamassa elämää­ni. Sieltä kaikki työntekijäilmoitukset, alv-ilmoitukset ja muut lähtevät auto­maattisesti, eikä minun tarvitse enää selvitellä asioita ja naputella niitä järjestelmään.

Erityisen iso merkitys pääurakoitsi­jana toimivalle Johtorakennukselle on automatisoidulla rakennustyömaiden ilmoitusvelvollisuuden raportoinnilla.

– Kun työmaa aloitetaan ja työ­maalla työskentelevien henkilöiden tiedot kirjataan kerran oikein, niin sen jälkeen raportointi verottajalle hoituu vähän niin kuin sivutuotteena. Järjes­telmä hoitaa raportoinnin ja minä olen enemmänkin statistin roolissa – voin vain katsella, että jaahas, taas lähti työntekijäilmoituk­set verottajalle.

Kokonaisuudes­saan Juvonen on ollut tyytyväinen ratkaisuunsa ottaa Adminet käyttöön ja Admicomin aktiivisuuteen järjestelmän kehittämi­sessä.

– Ilokseni olen saanut huomata, että tekemiäni kehitystoiveita on toteutettu. Olen mielenkiinnolla mukana kehittä­mässä järjestelmää ja haluan kehittyä myös itse. En osaa sanoa kuin positii­vista tästä asiasta, sillä kokonaisuuden hallinta on niin helppoa. En halua aja­tellakaan, missä olisimme vanhalla jär­jestelmällä.

KUVAT: Johtorakennus Oy