LTU Group Oy: Isoja asioita saadaan aikaiseksi yhdessä tekemällä

Suomen johtava rakennusmaalausyritys uskoo, että toimialaa voidaan kehittää vain yhteistyöllä. Oman toimintansa kehittämisessä yritys luottaa hyviin kumppaneihin, laatuajatteluun ja digitaalisten työvälineiden hyödyntämiseen. Admicom on toiminut LTU Groupin ohjelmistokumppanina vuodesta 2016 alkaen.

LTU Group Oy on Suomen johtava ra­kennusmaalausyritys, joka työllistää keskimäärin 250 henkilöä ja viime vuonna liikevaihto kipusi jo lähelle 20 miljoonaa. Yrityksen toiminta painot­tuu uudiskohteiden ja isojen toimitilo­jen tasoite- ja maalausurakointiin.

– Pääasiassa teemme uudisasunto­tuotantoa isoille rakennusliikkeille lä­hinnä Uudenmaan alueella, sillä meil­lä riittää täällä niin paljon töitä, ettei muualle ole tarvetta lähteä, kertoo pit­kään erilaisissa rakennusalan tehtävis­sä toiminut toimitusjohtaja Malik Ben­taieb, joka siirtyi yrityksen osakkaaksi myytyään perustamansa Fimcon Tasoi­tus ja maalaus Oy:n liiketoiminnan LTU-Urakoinnille vuonna 2012.

Vuonna 2016 Bentaieb osti LTU-Urakoinnin osakekannan kokonaan it­selleen ja lähti kehittämään yrityksen toimintaa eteenpäin. Lopputuloksena syntyi viime vuonna LTU Group -kon­serni, jonka alla toimivat tytäryhtiöt LTU Asunnot Oy ja LTU Toimitilat Oy.

– Asuntotuotanto on perusosaa­mistamme ja toteutamme vuosittain noin 6000-6500 asuntoa. Tästä puo­lesta vastaa jatkossa LTU Asunnot Oy. Toimitilakohteet puolestaan tehdään LTU Toimitilat Oy:ssä. Vaikka molem­mat ovat monen mielestä ihan perus maalaamista ja tasoittamista, ne ovat kuitenkin aika eri segmentit ja toiminta on erilaista, joten halusimme eriyttää asuntotuotannon ja toimitilat toisis­taan. Sen ansiosta pystymme kehittä­mään paremmin myös toimitilapuolen tuotantoa ja saamme sinne sellaiset tekijät, jotka pääsevät kehittämään yhtiötä ja omaa osaamistaan toimitila­puolella.

LTU Group haluaa olla edelläkävi­jä maalausalan toiminnan kehittämi­sessä, ja yritys on pyrkinyt jatkuvasti olemaan eturintamassa toiminnan eteenpäin viemisessä. Vuosien var­rella on luotu muun muassa laatujär­jestelmät, yhteiset toimintamallit ra­kennusliikkeiden kanssa ja tehokkaat toimintatavat omaan yritykseen.

– Olemme pyrkineet koko ajan seu­raamaan alaa ja mielellään olemaan huomattavasti edellä. Olemme esimer­kiksi ainoa maalausliike Suomessa, jolla on sertifioidut laatujärjestelmät ISO 9001 ja 14001 laatustandardien muodossa sekä yhteistyökumppaneille luomamme valmiit tasoite- ja maalausselostukset. Näen, että maalausalalla tullaan yleisestikin menemään siihen, että laatuvaatimukset kasvavat hui­masti. Pitäähän laadun nytkin olla jo ihan eri tasolla kuin aiempina vuosina.

Kauppakeskus Ainoa - Espoo - LTU Group Oy - Admicom rakentamisen asiakaslehti

LTU Group on toteuttanut muun muassa Espoossa sijaitsevan Kauppakeskus AINOAn tasoite- ja maalaustöitä.

Kumppanuudet ja yhteistyö ovat kehittymisen edellytys

LTU Group haluaa tehdä asioita pe­rinteisistä tavoista poiketen ja aidosti alan toimintatapoja eteenpäin vieden. Tämä näkyy vahvana panostuksena kumppanuuksiin, joiden avulla on ke­hitetty monia asioita.

– Olemme panostaneet näinä vuo­sina ja tulemme panostamaan myös jatkossa kumppanuussopimuksiin, koska haluamme tehdä asioita ja ke­hittää toimintaa aidosti yhdessä. Tein ensimmäisen kumppanuussopimuksen NCC:n kanssa vuonna 2012 ja nykyään niitä on jo aika monta. Niiden avulla olemme pystyneet kehittämään paljon omaa toimintaamme ja yhteistoimin­taa kumppaneiden kanssa.

Luotettavien ja kehityshaluisten kumppaneiden löytäminen on avain hyvää tulosta tuottaviin kehitysprojek­teihin, joiden avulla molemmat osa­puolet pysyvät kilpailijoitaan edellä.

– Olen peräänkuuluttanut, että kumppanuusajatusmaailma on se yk­kösjuttu – puhutaan sitten yhteisestä tekemisestä tavarantoimittajan, raken­nusliikkeen tai ohjelmistotoimittajan kanssa. Yhdessä kehittämällä saadaan ihan älyttömän isoja asioita aikaiseksi. Kun on yhteistä matkaa ehkä jo takana tai varsinkin edessä, niin hyvän kump­panin kanssa on hirveä halu kehittää sekä omaa että yhteistä toimintaa.

Bentaieb kaipaa vastaavaa yhteis­työtä koko toimialan kehittämiseksi.

– Olisi äärettömän hienoa ja tärkeää, jos pystyisimme kaikki avaamaan hyviä uusia toimintamalleja, joilla kehi­tettäisiin aidosti tätä alaa. Ikävä kyllä vielä toistaiseksi kehitetään vain omaa ja yhteistyökumppanin toimintaa. Us­kon että tulevaisuudessa tilanne muut­tuu, kun alalle tulee lisää nuoria ja van­hakantainen ajatusmaailma uudistuu ja mahdollistaa koko alan kehittymisen.

Koko toimialan kehittäminen vaa­tii hyvää yhteistyötä myös yritysten ja liittojen välillä.

– Varsinkin tasoitus- ja maalausala on yleisesti vielä aika vanhoissa kengis­sä ja vaatisi todella paljon kehittämistä. Mielestäni alaa pitäisi kehittää yhdessä maalausliikkeiden, ammattiyhdistys­liittojen ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö on se keino, joka auttaa koko toimialaa pääsemään eteenpäin.

LTU Group Oy - Malik Bentaieb - Admicom rakentamisen asiakaslehti

Perinteinen tyyli ei kanna pitkälle

Maalausalan kehittämisessä Bentaieb peräänkuuluttaa yrityksiltä myös roh­keampaa tarttumista nykyajan mah­dollisuuksiin toimintojen hallinnassa ja tehostamisessa.

– Kuulostaa vähän hölmöltä, mutta monessa maalausliikkeessä ei edelleen­kään ole minkäänlaisia toiminnanoh­jausjärjestelmiä. Meillä niiden merkitys on tiedostettu ihan alusta alkaen.

Kehittyvät toiminnanohjausratkai­sut ovat muuttaneet yritysten toimin­tatapoja ja mahdollistaneet kustan­nustehokkaamman toiminnan.

– Juuri Adminetin kaltaiset uudet järjestelmät tuovat kustannussäästöjä ja monesti tuloksentekokyky paranee huomattavasti. Uusien järjestelmien myötä koko tuotannonhallinta on muuttunut paljon.

Bentaieb arvioi, että sisukkaasti vanhoista toimintatavoistaan kiinni­pitävät yritykset porskuttavat vielä muutaman vuoden jollain tavalla mu­kana, mutta tulevat auttamattomasti putoamaan kyydistä lähivuosina.

– Ei pitkällä tähtäimellä pysty sel­viytymään ilman nykyaikaista toimin­nanohjausta. Jollain tasolla varmaan pystyy vielä joitakin vuosia toimimaan, mutta se näkyy suoraan tuloksenteossa ja vaikeuttaa toimintaa huomattavasti, jos et ole kehityksessä mukana. Nätisti sanottuna: Jos menet vanhaan tyyliin, tiput kelkasta pois ennemmin tai myö­hemmin. Kehityksessä on oltava muka­na, sillä se auttaa niin paljon monessa asiassa ja tehostaa toimintaa.

Kauppakeskus AINOA - Espoo - LTU Group Oy - Admicom rakentamisen asiakaslehti

Admicomista kehittyvä ohjelmistokumppani

Nykyaikaisuus, kehittämishalukkuus ja mahdollisuus hyvään kumppanuu­teen näyttelivät merkittävää roolia, kun yritys päätti vaihtaa vanhan toi­minnanohjausratkaisunsa Adminet­tiin vuoden 2016 alussa.

– Ikävä kyllä vanha järjestelmäm­me jäi täysin paikoilleen eikä kehitty­nyt, joten emme nähneet silloisessa ohjelmistotoimittajassa enää mitään tulevaisuutta. Admicomista puolestaan huokui halu kehittyä yrityksenä sekä kehittää ohjelmistoa aktiivisesti ja nopeasti. Halusimme sellaisen järjestel­män, jonka kehittymiseen voimme luot­taa myös tulevaisuudessa.

Edellä korostettu kumppanuus on ollut tärkeää myös LTU Grou­pin ja Admicomin yhteistyössä, sillä molemmat ovat halunneet kehittää Adminettiin toimialaa palvelevia uu­distuksia. Esimerkiksi Adminetin litte­raraportoinnin mallin kehittämisessä LTU Groupilla on ollut merkittävä rooli pilottiasiakkaana.

– Siinä on loistava esimerkki hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Admicom ryh­tyi kehittämään litterointijärjestelmää, pidimme palavereita, kävimme vaihto­ehtoja yhdessä läpi ja lopputuloksena oli toimiva ratkaisu kaikille Admicomin asiakkaille. Litterointijärjestelmä on tähän mennessä isoin yhteinen pon­nistuksemme, mutta sen lisäksi on luke­maton määrä kaikkea pientä, mitä on saatu yhdessä aikaan.

Tällä hetkellä LTU Group kehittää yhdessä erään ison rakennusliikkeen kanssa uutta ratkaisua massojen las­kentaan mallinnuksen kautta. Ei liene liioiteltua sanoa, että toteutuessaan se tulee mullistamaan määrälaskentaa.

– Kun käynnistimme kehitysprojek­tia, moni sanoi, ettei tule onnistumaan. Saimme kuitenkin yhteistyökump­paniksi ison rakennusliikkeen, joka on edelläkävijä 3D- ja tietomallinnukses­sa. Olemme tehneet yhdessä kehitys­työtä ja nyt ollaan siinä pisteessä, että saamme mallinnuksen käytön keväällä valmiiksi. Se on mielestäni aika kova juttu, koska määrälaskenta nopeutuu luokkaa 100 %. Kun saamme ratkaisun valmiiksi, haluamme selvittää, kuinka se saataisiin osaksi Adminettiä.

LTU Group Oy - Malik Bentaieb - Admicom rakentamisen asiakaslehti

Tarkempaa seurantaa ja tehokkaampaa arkea

Vaikka Bentaieb arvostaa Admicomin kehityshalukkuutta, löytyvät lopulta tärkeimmät syyt Adminetin valintaan arjen toiminnan helpottamisesta.

– Ihan ykkösasia oli projektinhallin­ta ja seurantatiedon saaminen työnjoh­don käyttöön tarkalla tasolla. Aiemmin projektinseuranta oli aika kankeaa ja halusimme helppokäyttöisemmän oh­jelmiston, josta kaikki saavat enemmän tietoa irti. Työnjohdon palaute on ollut hyvää, kun he näkevät itse reaaliajas­sa mitä työmailla tapahtuu ja pystyvät seuraamaan tapahtumia litteratasolla. Adminet on työnjohdolle paljon help­pokäyttöisempi ja se tietysti motivoi seuraamaan ja penkomaan työmaiden tietoja tarkemmin.

Myös toimitusjohtaja itse on saa­nut uusia eväitä yrityksen toimintojen seurantaan reaaliaikaisesta ja tarkasta raportoinnista.

– Minunkin on paljon aiempaa hel­pompi seurata, mitä yhtiössä tapahtuu joka osa-alueella ja saan luotua juuri sellaisia raportteja, joita itse tarvitsen. Pidän tärkeänä myös sitä, että pääsen paljon nopeammin kiinni asioihin. Jos näen tietyltä raportilta, että esimerkiksi jokin asia työmaalla ei näytä menevän oikein, pääsen helposti porautumaan ongelman juurisyyhyn, puuttumaan sii­hen ajoissa ja sitä kautta kääntämään suuntaa oikeaksi.

Adminetissä yhden järjestelmän sisällä hallittavan kokonaistoiminnan vaikutukset näkyvät parantuneiden seurantatyökalujen lisäksi konkreetti­sesti monissa arjen toiminnoissa.

– Meillä kirjanpito ja palkanlas­kenta ovat omissa käsissä ja se puoli on helpottunut paljon. Lisäksi esimerkiksi ostotilaukset tehdään nykyään suoraan järjestelmästä. Meidän kokoisessa yrityksessä tilataan vuositasol­la aika mittava määrä tavaraa, joten helpottaa kummasti, kun sellainen pe­rusostotilaustaulukon täyttäminen ja lähettäminen tavarantoimittajille on jäänyt pois.

Suomen parasta kannattavuutta

Mitä tulee kannattavaan toimintaan, on LTU Group siinä Suomen ehdoton­ta kärkeä. Kannattavuuteen vaikutta­vat erityisesti toimintojen digitalisoi­minen ja tehokas töiden organisointi.

– Olemme pyrkineet digitalisoi­maan kaiken, mikä on järkevästi mahdol­lista. Toiminnanohjausratkaisullamme olemme saaneet kai­ken turhan pois ja ar­jen tehokkaammaksi. Meillä on tosi tehokas koneisto – voisi sanoa, että rakennus­alan tehokkaimpia. Jokainen tietää mitä tekee ja siihen löytyy hyvät työka­lut. Adminet tukee kannattavaa toimin­taa, sillä pystymme hyvin pitkälti teke­mään kaikki asiat yhdessä paikassa ja selainpohjaisuuden ansiosta jokaisella on tarvitsemansa työkalut käytössään missä tahansa. Jokainen hoitaa oman vastuualueensa Adminetissä ja saa kai­ken tarvitsemansa tiedon nopeasti ja helposti. Siitä arjen tehokkuus lyhykäi­syydessään tulee.

Adminetin merkitys toiminnan tehostamisessa näkyy konkreettisesti siinä, että liikevaihdon kasvusta huo­limatta hallinnon työmäärä on vähen­tynyt parin henkilötyövuoden verran.

– Näkyvin vaikutus on varmasti se, että pienemmällä toimihenkilömääräl­lä olemme päässeet isompaan liikevaih­toon. Meillä on nyt käytännössä kaksi hallinnon henkilöä vähemmän, vaikka liikevaihto kasvoi lähemmäs neljä miljoo­naa euroa viime vuonna. Tällä hetkellä hallinnossa työskentelee vain neljä hen­kilöä: itseni lisäksi työmaista vastaava tuotantopäällikkö, henkilöstöasioista ja palkanlaskennasta vastaava henkilö sekä kirjanpidosta ja taloushallinnosta vastaava henkilö. Yhtiön kokoon näh­den meillä on tosi kevyt organisaatio. Adminet mahdollistaa sen, että pys­tymme hoitamaan arjen tehokkaasti ja karsimaan päällekkäisyyksiä – ja se on kannattavuuden kannalta oleellista.

KUVAT: Jyri Laitinen