Rakentamisen monenkirjavat sopimusmallit

Useimmilla toimialoilla pyritään yhteen yleispätevään sopimusmalliin, jota kaikki käyttävät. Rakentamisessa on monen monta mallia ja uusia keksitään lähes vuosittain. Uudet eivät suinkaan korvaa vanhoja, vaan tulevat niiden rinnalle.

Iso osa uusista malleista koskettaa suoranaisesti vain suu­rimpia yrityksiä. Epäsuoraan ne koskettavat myös pie­nempiä alihankkijoita.

Onhan monella tapaa hienoa, että kohteen rakentamiseen osallistuvilta haetaan yhteisvas­tuuta, mutta ymmärtävätkö sopimusnikkarit aikaansaatua hallinnollista työmäärää?

Jos ala saa jollakin tasolla raken­nuskohteiden kokonaiskustannuksia alas uusilla malleil­la, aikaan saadaan toisaalla hurja määrä hallinollista työtä. Vain harvalla tietojärjestelmä tukee uusien sopimusmallien mukaista toimintaa. Tosin harva tukee hyvin edes van­hempia malleja.

Tavoitehintaurakat ovat olleet käytössä jo pitkään, mutta näyttävät yleistyvän tällä hetkellä. Projektinjohtourakoin­ti ei sinänsä ole uusinta uutta, mutta sitä sovelletaan nyt jo myös talotekniikan sektorilla. Uusimpina erilaiset integ­roidut projektitoimitukset – esimerkiksi allianssimalli.

Eivätkä sopimusmallit ole edes niin selkeitä, että samaa mallia noudatettaisiin kaikkien tilaajien kanssa samalla ta­valla. Jos esimerkiksi otetaan tavoitehintaurakat, löytyy yh­den sopimusmallin takaa kirjava joukko erilaisia käytäntöjä.

Oikaisen suoraan laskutuskäytäntöihin: usein toteumat las­kutetaan sovitulla tuntihinnalla ammattinimikkeittäin ja tavarat ostohinnoilla. Tavaroiden ja alihankintojen osalta laskun loppuun lisätään sovittu yleiskululisä. Jotkut ovat saaneet sovittua helpomman mallin. Tällöin laskutetaan lit­terakohtaisia maksueriä.

Molemmissa malleissa litteraraportoinnin kautta selvite­tään ylitysten/alitusten syyt ja oikaistaan kokonaisurakkaa sovitulla prosentilla joko lisälaskulla tai hyvityksellä. Litte­raraportteja tarkastellaan open book -periaatteella ja ra­portin aikaansaaminen vaatii järjestelmältä/järjestelmiltä paljon.

Summataso ei riitä, vaan tietoihin on pystyttävä pu­reutumaan tarvittaessa tapahtumatasolle saakka.

Kuinkas nämä sitten koskettavat aliurakoitsijoita? Nykyään melko usein tilaaja haluaa tilakohtaisia kustannustietoja. Paljonko kustannuksia sitoutui baariin, paljonko karaoketi­laan jne. Jos tieto pitää saada kasaan, pitää myös alihankki­joiden laskuissa olla selvillä tilakohtaista tietoa: maksuerät tiloittain, tunnit ja tavarat laskutyölaskuissa tiloittain. Tai ai­nakin heidän pitää litteroida hankkeensa tiloittain ja rapor­toida toteuma jälkikäteen tilakohtaisesti. Tätä kautta myös talotekniikkayrittäjät litteroivat entistä useammin koh­teensa – jos järjestelmä siihen taipuu.

Näin järjestelmätoimittajan roolissa on tietysti todettava, että Adminetillä nämä kaikki onnistuvat. Työvälineet on tehty rakentamiseen ja ne palvelevat rakentamista.


Ilkka Uusi-Maahi

toimialajohtaja