Yli 100-vuotias Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy: Henkilöstön ja järjestelmien pitää olla tätä päivää

Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy on pystynyt elämään läpi vaikeiden aikojen pitämällä talouden kunnossa ja jalat maassa yrityksen johtamisessa. Kiristyvässä kilpailussa etua haetaan osaavasta ja sitoutuneesta henkilöstöstä, yrittäjämäisestä työnteosta ja sujuvasta arjesta, jota Adminet on tehostanut vuodesta 2015 alkaen.

Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy:llä on vaikuttava historia, sillä yrityksellä on takanaan enemmän vuosia kuin itsenäisellä Suomella. Kaarlo ja Ansel­mi Lehtisen vuonna 1911 perustama yritys sinnitteli läpi sota-aikojen ja toiminta alkoi laajentua 1920-luvulle tultaessa. Vuonna 1927 yritys hankki omat toimitilat Helsingin Snellmanin­kadulta, mistä käsin se toimii edelleen.

Perinteikäs perheyritys sai uutta verta johtoonsa, kun Kari Väisänen aloitti toimitusjohtajana vuonna 1999 ja osti yrityksen toiminnan viisi vuotta myöhemmin. Historian lehdet havise­vat yrityksessä kuitenkin edelleen, sillä perustaja Kaarlo Lehtisen pojanpoika on yhä mukana yrityksessä hallituksen puheenjohtajana ja osakkaana.

Veljekset Lehtisen erityisosaamista ovat vaativat maalaustyöt, mutta ny­kyään asiakkaita palvellaan laajemmin myös korjausrakentamisen tarpeissa noin kymmenen oman timpurin ja kahdenkymmenen maalarin voimin. Lisäksi toimistolla työskentelee kol­me työnjohtajaa, konttoripäällikkö ja toimitusjohtaja. Pitkä historia näkyy toiminnassa yhä tä­näkin päivänä, sillä pisimmät asiakas­suhteet ovat kestäneet jo yli 70 vuotta.

– Niin kuin monet maalausliikkeet nykyään, myös me tarjoamme vuosi­sopimusasiakkaille kokonaisvaltaisia korjausrakentamisen palveluita ja to­teutamme myös urakkakohteita pää­urakoitsijana. Esimerkiksi Helsingin Yliopiston kanssa on tehty yhteistyötä 1940-luvulta alkaen. Nykyään kun­nostamme paljon vuokrahuoneistojen asuntokantaa ja toteutamme huo­neistomuutostöitä vakuutusyhtiöille ja Helsingin kaupungille sekä korjaamme Terveystalon kiinteistöjä, kertoo toimi­tusjohtaja Kari Väisänen.

Väisänen löytää selvät syyt sille, miksi yritys on onnistunut selättämään vaikeatkin ajat ja on yhä tänä päivänä voimissaan ja kilpailukykyinen.

– Yrityksen johtamisessa on aina pidetty jalat maassa ja kerätty myös pääomaa pahan päivän varalle. Mei­dän ala on suhdanneherkkä ja vaikeita hetkiä tulee varmasti. Yritys on kuiten­kin sota-ajatkin pystynyt toimimaan ja elämään, eli kyllä menestys lähtee sieltä taseen kautta. Kun talous on kun­nossa, yritys kestää vaikeammatkin ajat. Toinen tukijalka ovat olleet osaavat työntekijät ja pyrkimys palvella asiakkaita hyvin, minkä ansiosta olemme pystyneet luomaan pit­kiä asiakassuhteita.

Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy - Kohdekuvia | Rakentamisen & talotekniikan Maailma 2/2018 - Admicom asiakaslehti

Kilpailu vaatii asennemuutosta työntekoon

Rakentamisen toimintaympäristö on muuttunut vuosien saatossa paljon ja kansainvälistyvä kilpailu tuo omat haas­teensa jokaisen yrityksen toiminnalle.

– Vaikka nyt mennään rakentami­sessa noususuhdanteen jälkimmäistä osaa ja huippu alkaa varmasti taittua, silti hintataso ei ole korjaantunut hil­jaisemmista ajoista ollenkaan. Tämä tarkoittaa, että ensi syksynä olemme vielä tiukemmassa kilpailuympäristössä. Kilpailutilanne on muutenkin paljon rajumpi kuin vaikka kymmenen vuotta sitten, joten ei maailma ole yhtään hel­pommaksi muuttunut eikä tule muuttu­maan.

Kiristyvässä kilpailussa Veljekset Lehtinen hakee kilpailuetua osaavasta kotimaisesta henki­löstöstä, joka myös pysyy talossa pit­kään. Nimenomaan oma henkilöstö on tärkeä voimavara, sillä sen avulla saa­daan tehokkuutta myös tuotantoon.

– Me toimimme läpi vuoden omalla porukalla. Sillä ta­valla tiedämme jokaisen vahvimmat osaamisalueet ja pystymme suunnit­telemaan tuotannon mahdollisimman tehokkaaksi.

Osaava ja sitoutunut henkilöstö on Väisäsen mukaan avainasemassa myös tulevaisuudessa, sillä työnteko muuttuu jatkuvasti yrittäjämäisem­mäksi ja vaatii laajempaa asennemuu­tosta työtekoon myös yritysten sisällä.

– Yhä enemmänhän mennään sii­hen, että ihmiset toimivat vähän niin kuin yrittäjinä yrityksen sisällä. Jokai­sella pitää olla ymmärrys, että loppupe­leissä asiakas maksaa meidän kaikkien palkan. Työnantaja tietenkin luo run­gon toiminnalle mutta on tärkeää ym­märtää, että leipää on vain niin kauan, kuin asiakas on tyytyväinen. Siksi van­hakantainen ajattelu, että on työnan­taja, työntekijä ja lii­tot heidän välissään neuvottelemassa, ei toimi enää nykymaa­ilmassa.

Samoilla linjoilla on työnjohtaja Mika Kiuru:

– Jokainen työn­tekijä asemasta riip­pumatta on eräänlainen pikku-Lehti­nen tuolla kentällä. Meillä riittää töitä niin kauan kuin palveluumme ollaan tyytyväisiä, koska puskaradio toimii aika hyvin.

Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy -Kari Väisänen ja työnjohtajat | Rakentamisen & talotekniikan Maailma 2/2018 - Admicom asiakaslehti

Työnjohtajat Mika Kiuru (vas.) ja Antti Kilpi sekä toimitusjohtaja Kari Väisänen.

Koko liiketoiminta yhteen järjestelmään

Veljekset Lehtinen on perinteikäs yri­tys, mutta vanhanaikainen se ei ole, sillä yritys on pystynyt uusiutumaan maailman muuttuessa. Yrityksen toi­minnanohjauksessa otettiin harppaus nykyaikaan vuonna 2015, kun vanha yritysohjelmisto vaihdettiin Admi­nettiin. Taustalla vaikutti halu saada toiminnot yhteen automatisoituun järjestelmään, jolla päästään eroon turhasta manuaalisesta työstä.

– Halusimme saada mahdollisim­man vähillä kirjauksilla datan yhteen järjestelmään, jonka puitteissa pystym­me hallitsemaan kaiken liiketoiminnan pyörittämisessä tarvittavan aineiston, Väisänen kertoo.

Väisäsen mukaan erityisesti lasku­tuskäytännöt vaativat päivittämistä nykyaikaan:

– Aiemmin laskuttaminen tapah­tui pitkälti iltaisin ja viikonloppuisin. Siinä oli monenlaista lippua, lappua ja muovitaskua, josta keräsimme kolmen hengen tiimillä laskutustietoja. Meil­lä on noin 1700 kohdetta vuodessa ja sitä kun lähdetään manuaalisesti per­kaamaan, niin ei siihen oikein mikään aika riitä. Jotenkin tuntui, ettei tässä ole mitään järkeä ja asioita pitää saada vietyä nykymaailman suuntaan, jotta saamme tehokkaammilla rutiineilla enemmän aikaa oikeisiin töihin asia­kasrajapinnassa.

Laskutuskäytännöt ovatkin muut­tuneet Adminetin myötä merkittäväs­ti.

– Sellainen näppityö on jäänyt pois, kun tekijät merkitsevät suoritteensa itse kohteelle ja myös ostolaskut koh­distuvat niille. Näpyttelemisestä eroon pääsyn vaikutus on ollut meillä ainakin kolme henkilötyövuotta, joten aika merkittäväs­tä muutoksesta on kyse, Väisänen korostaa.

Automatisoiduilla laskutusrutiineilla on vaikutusta myös rahan­kiertoon ja sen merki­tys korostuu entisestään nykypäivänä, kun kolmenkymmenen päivän mak­suajat alkavat olla monessa kohtaa enemmän sääntö kuin poikkeus.

– Siihen maksuajat ovat jo monessa rakennusliikkeessä menneet eli käytän­nössä urakoitsijat rahoittavat projektin. Kuukausi on aika pitkä aika odotella rahoja, mutta ainakin pystymme rea­goimaan nopeasti ja saamme valmiis­ta töistä laskut äkkiä eteenpäin, Kiuru toteaa.

Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy - Kohdekuvia | Rakentamisen & talotekniikan Maailma 2/2018 - Admicom asiakaslehti

Seuranta auttaa tulevaisuuden suunnittelussa

Veljekset Lehtisellä työnjohto vastaa kohteiden toteuttamisesta tarjouslas­kennasta loppulaskutukseen. Niiden hallintaa on helpottanut yhden järjes­telmän sisällä tapahtuva kokonaisuu­den hallinta.

– Oleellisin ja tärkein asia omasta näkökulmastani on se, että asioita ei ole enää pilkottu eri paikkoihin, vaan pystyn hallitsemaan kokonaisuuden yhdellä ohjelmalla ja kirjautumisella. Laskutusta helpottaa kustannusten kir­jautuminen heti oikeille kohteille. Automaattikir­jausten ansiosta myös pidempien projektien katteita ja edistymistä pystytään seuraamaan jo projektin aikana, Kiu­ru kertoo.

– Ajantasaisuuden ansiosta pys­tymme tarvittaessa jo urakan edetessä vaikuttamaan asioihin tai vähintään­kin vetämään johtopäätöksiä tulevaa ajatellen, Väisänen lisää.

Työnjohdolle kohteiden tarkasta seurannasta on hyötyä myös tulevien laskentojen tekemisessä.

– Henkilökohtaisesti seuraan mie­lenkiinnolla toteumia, koska tietoja pys­tyy peilaamaan myös muihin kohteisiin ja ne antavat suuntaviivoja seuraavissa laskennoissa. Saamme tiedoista vink­kejä siihen, kuinka seuraavia laskelmia voidaan muokata yrityksen kannalta tuottoisampaan suuntaan, Kiuru ker­too.

Tarkka ja ajantasainen seuranta on tuonut helpotusta myös yrityksen joh­tamiseen.

– Yrityksen johtamisen näkökulmas­ta on tärkeää, että näemme kokonai­suuksia ja pystymme milloin tahansa ottamaan esiin päivän tilanteen: tu­loslaskelman, taseen, liukuvan tuloslas­kelman ja koko toiminnan kokonaisuu­den. Kyllähän se tekemistä ohjaa, kun näemme aika selvästi mistä yrityksen päätulovirta muodostuu ja tiedämme, missä kannattaa olla aktiivinen, Väisä­nen toteaa.

Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy -Kari Väisänen ja työnjohtajat | Rakentamisen & talotekniikan Maailma 2/2018 - Admicom asiakaslehti

Joustavuutta työntekoon ja resursseja kehittämiseen

Adminetin käyttöönoton myötä Vel­jekset Lehtisellä on saatu joustavuutta työntekoon, kun se ei ole enää aikaan ja paikkaan sidottua.

– Kun homma toimii kokonaisuu­dessaan pilven kautta, töitä voi tehdä helposti ajasta ja paikasta riippumatta. Adminet mahdollistaa minullekin pi­demmän poissaolon toimistolta, koska pystyn seuraamaan tilannetta ja ot­tamaan kantaa asioihin järjestelmän kautta. Koen asioiden hoitamisen sään­nöllisesti loman aikana vähemmän kuormittavaksi kuin sen, että antaisin tekemättömien töiden vuoren kasaan­tua poissa ollessani, Väisänen toteaa.

– Työnjohdon työ on liikkuvaa ja konttori on vain yksi tukipiste. Pääosin työ tehdään kentällä työkohteissa, au­tossa, kotona tai vaikka laiturin nokas­sa. Adminetin myötä olemme vapau­tuneet paikkasidonnaisuudesta, Kiuru jatkaa.

Joustavampien työskentelymahdol­lisuuksien ja tehostuneiden rutiinien myötä yrityksessä on pystytty vapautta­maan resursseja muihin asioihin.

– Olemme käyneet läpi erilaisia joh­tamiseen liittyviä koulutusasioita, pys­tyneet pitämään kehityskeskusteluja ja tehneet strategiatyötä, jota parhaillaan lanseerataan henkilöstölle. Rutiineista vapautuneiden resurssien ansiosta pys­tymme panostamaan entistä enemmän myös tiedonkulkuun yrityksen sisällä, Väisänen toteaa.

– Nyt yritys elää tätä päivää ja parem­man tiedonkulun ansiosta myös henki­lökunta on paremmin perillä yrityksen nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitel­mista. Se karsii epätietoisuutta ja luo tur­vallisuutta myös tekijöille kentällä, Kiuru lisää.

Tulevaisuudessa Veljekset Lehtisel­lä tavoitellaan hallittua kasvua, jonka turvin voidaan panostaa henkilöstöön ja yritystoiminnan kehittämiseen. Väi­säsen mukaan vankoilla tukijaloilla on hyvä mennä eteenpäin:

– Jos tiukassa kilpailumaailmassa meinaa kasvattaa yritystä järkevästi ja taloudellisesti, pitää sekä henkilöstön että järjestelmien olla tätä päivää. Jos toiminta on vähänkään muuta kuin isä, poika ja Hiace -pohjalla, ilman niitä ei pärjää. Omassa toiminnassamme olem­me nyt reaaliajassa ja tässä päivässä.

KUVAT: Katja Mäenpää, Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy