Adminetin ja Tocoman Laskennan välinen yhteys nostaa seurannan uudelle tasolle

Tocomanin ja Adminetin välinen integraatio on ottanut jälleen askeleen eteenpäin, kun Tocoman Laskennassa tuotettu tavoitearvio siirtyy nyt näppärästi suorite- ja panostasolla Adminetin projektinseurantaan ja tarjoaa projektinjohdolle ainutlaatuisen näkymän oikeaan laskentatietoon.

Laskentatieto automatiikan avulla vaivattomasti seurannan pohjaksi

Asiakkaamme voivat nyt siirtää Tocoman Laskennasta alkuperäisen tavoitearvion vaivattomasti suoraan Adminettiin. Uusi rajapintaratkaisu poistaa tiedonsiirtoon liittyviä manuaalisia työvaiheita, sillä se ei vaadi erillistä siirtotiedostoa, litteroiden perustamista tai tietojen sisään lukua, vaan kaikki vaiheet on automatisoitu ja parilla valinnalla tarvittavat tiedot siirtyvät sulavasti järjestelmien välillä.

Kustannuslaskennan tiedot litteroista ja niiden suoritteista siirtyvät automaation avulla oikealle kohteelle ja näin ohjelmistot kytkeytyvät paremmin toisiinsa. Tiedonsiirto aktivoi tarvittavat litterat kohteelle Adminetissä ja tuo suorite- ja panostason tiedot, kuten euromäärät kustannuslajeittain, sekä määrätiedon oikeille litteroille. Adminetin sivukuluautomatiikka laskee myös sivukulut siirron yhteydessä.

Automatisoitu tiedonsiirto varmistaa, ettei manuaalisista työvaiheista syntyviä virheitä pääse syntymään. Samalla aikaa säästyy tärkeämmälle työlle, kun tietojen siirtämiseen ja tarkastamiseen ei tuhlaannu aikaa.

Projektinjohdolle ainutlaatuinen näkymä oikeaan laskentatietoon

Vaivattoman tiedonsiirron ohella uusi rajapinta tarjoaa projektinjohdolle ainutlaatuisen näkymän alkuperäiseen laskentatietoon, sillä tietoja pääse tarkastelemaan Adminetissä erittäin monipuolisesti. Näet litteraraportoinnista kattavasti työmaasi alkuperäisen tavoitearvion ja pääset porautumaan suorite- ja panostason tietoon.

Raportointinäkymän alkuperäisestä tavoitearviosta pääset tarkastelemaan litteratason suoritteita ja panoksia. Avautuvassa näkymässä näet litterakohtaisen tavoitearvion sekä erittelyn suoritteista ja niiden sisältämistä euroista ja yksiköistä. Litteraraportointinäkymässä seuraat ja hallitset tietoja monipuolisesti, sillä voit tarvittaessa myös esimerkiksi perustaa projektin aikana uusia litteroita sekä lajitella tiedot näkymään myös sijainneittain tai hankintaryhmittäin.

Litteraraportoinnissa pääset tarkastelemaan myös kaikkia alkuperäisen laskennan suoritteisiin tehtyjä muutoksia, sillä näet raportilta erotuksen, jos alkuperäistä suoritetta on muokattu tai siihen on lisätty lisätöitä.

Löydät Tocomanin Laskennassa tuotettua tietoa yhdistettynä Adminetissä oleviin toteumatietoihin suoraan yhdestä paikasta ja pääset vertailemaan arvioitasi työmaalla toteutuneisiin tietoihin. Tämän tiedon avulla kykenet entistä paremmin tunnistamaan työmaalla tapahtuneita poikkeamia ja tarvittaessa huomioimaan niitä tulevilla tarjouksillasi.

Adminetin litteraraportoinnissa pääset tarkastelemaan Tocoman Laskennassa tuotetun tavoitearvion perusteella luotuja tietoja sekä porautumaan niihin suorite- ja panostasolla. [Avaa kuva isompana tästä.]

Nosta projektinseuranta uudelle tasolle

  • Tuo tavoitearvio Tocoman Laskennasta Adminettiin helposti parilla valinnalla: tiedot litteroista, suoritteista ja panoksista siirtyvät automaation avulla oikealle kohteelle ilman manuaalista työtä.
  • Johda projektia oikealla laskentatiedolla: näet työmaasi alkuperäisen tavoitearvion ja pääset porautumaan suorite- ja panostason tietoon.
  • Muokkaa tarvittaessa littera- ja suoritetietoja sekä tarkastele erotusta alkuperäiseen laskelmaan.
  • Tunnista entistä paremmin työmaalla tapahtuvat poikkeamat ja huomioi ne tulevissa projekteissasi.