”Tavoitteena kasvattaa merkittävästi tuottavuutta ja toiminnan laatua”

Admicom suuntaa katseensa vahvasti rakennusalalle, jossa asiakkaille mahdollistetaan alan parhaat toimintatavat saumattomasti yhteensopivien ohjelmistojen ja lisäarvopalveluiden avulla.

Admicom kokoaa saman katon alle rakennusalan vahvimman palvelukokonaisuuden. Ohjelmistojen välisen tiedonkulun automatisointi luo pohjan kannattavuuden parantamiseen, toiminnan laadun kehittämiseen sekä tiedolla johtamiseen koko rakennushankkeen ajan. Visioissa siintää kokonaisuus, jonka tukemana asiakkaat pystyvät toimimaan merkittävästi kilpailijoitaan tuottavammin.

Admicom on viime vuosina laajentanut ohjelmistoperhettään palvelemaan laaja-alaisesti rakennusyritysten toimintaa. Marraskuussa julkaistun strategiapäivityksen myötä toiminnan painopiste on yhä vahvemmin erityisesti rakennusalan pk-yritysten tuottavuuden tehostamisessa.

– Rakennusalan asiakkaiden asiakaskokemus nousee toimintamme keskiöön. Tavoitteena on kasvattaa merkittävästi rakennusalan asiakasyritysten tuottavuutta ja toiminnan laatua digitalisaation avulla. Ratkaisuihin sisältyy sekä ohjelmistoja että pitkälle tuotteistettuja lisäarvopalveluita, Admicomin myyntijohtaja Joni Haapamäki kertoo.

Admicomin siipien suojaan on jo nyt muodostunut rakennusalan vahvin ohjelmistoperhe, kun Adminet-toiminnanohjausjärjestelmää saapui täydentämään vuonna 2020 kustannus- ja määrälaskentaohjelmisto Tocoman, 2021 kenttätyön ohjaukseen kehitetty Hillava sekä kesällä 2022 konserniin liittynyt dokumentointiin erikoistunut Kotopro. Parhaillaan ohjelmistoista rakennetaan kokonaisuutta, joka mahdollistaa asiakkaille aidosti kannattavamman toiminnan.

– Ohjelmistojen toisiaan täydentävillä vahvuuksilla pystymme luomaan markkinoille ainutlaatuisen kokonaisuuden, joka toimii saumattomasti yhteen, Haapamäki toteaa.

Kuvassa vasemmalta: Joni Haapamäki, Janne Lehtovaara ja Samuli Suomala

Kannattavuuden perustat valetaan jo laskentavaiheessa

Rakennushankkeen kannattavuuden perustat luodaan jo laskentavaiheessa ja tähän nykyaikaiset työkalut tarjoaa Tocoman, jonka selainpohjainen laskentaohjelmisto sisältää markkinoiden ainoana ohjelmistona toiminnot myös määrä- ja kustannuslaskentaan.

– Laskentavaihe on hankkeen kannattavuuden kannalta kriittinen, koska siinä määritellään hyvin pitkälti se, onko hanke kannattava vai ei. Jos laskennassa tekee virheen, sitä on hyvin vaikea enää ottaa työmaalla kiinni siinä vaiheessa, kun kuokka on jo isketty maahan, Tocomanin myyntijohtaja Janne Lehtovaara toteaa.

Tocomanissa laskentavaiheeseen nopeutta ja tarkkuutta tuo mahdollisuus hyödyntää aiempien tarjousten tietoja uusien laskennassa sekä markkinapohjainen kustannustieto, jonka ansiosta valmiita rakenteita, suoritteita ja panoksia voidaan käyttää suoraan ohjelmiston sisällä.

– Puhutaan älykkäistä tuoterakenteista, joilla voidaan nopeuttaa laskentaa huomattavasti. Esimerkiksi rakenteen määrää laskettaessa ohjelmisto laskee automaattisesti suoritteet ja niiden sisältämät panokset. Tarkkojen panostason tietojen ansiosta tiedetään, mitä projekti oikeasti sisältää ja vaatii toteutuakseen tietyllä katteella, jolloin myös projektin käytännön etenemistä on helppo lähteä seuraamaan, Lehtovaara kertoo.

Tocomanin ratkaisuilla varmistetaan myös hankkeen sujuva aikataulutus, jolloin kapula siirtyy työmaalla oikea-aikaisesti toteuttajalta toiselle rakennustöiden edetessä. Aikataulutusta Tocomanilla voidaan toteuttaa perusaikataulusta aina tarkemman tason paikka-aikakaavioihin, tahtiaikataulutusnäkymiin sekä resursointiin.

– Rakennustyömailla on niin paljon eri työvaiheiden valmistumiseen liittyviä keskinäisiä riippuvuuksia, että aikataulutus on keskeistä, jotta pystytään toteuttamaan rakennusvaiheet sujuvasti ja antamaan tilaajalle realistinen valmistumisaikataulu, Lehtovaara painottaa.

Litteratason laskentatieto varmistaa projektin tuloksellisen johtamisen

Projektin siirtyessä toteutukseen, astuu kuvaan Tocomanin ja Adminetin yhteispeli, kun Tocoman Laskennassa luodut tavoitearviot tulevat käytettäväksi litteratasolla Adminetin projektinseurantaan.

– Riittävän tarkan tavoitearvion luominen on edellytys sille, että saadaan käyttökelpoista seurantatietoa. Muuten on melkoisen vaikeaa havainnoida, missä työvaiheessa mentiin vikaan, jos toteutuneet kustannukset ylittävät budjetoidut. Jatkossa koko tavoitearvio siirtyy Tocomanista Adminetin projektinseurantaan ilman manuaalista tiedonsiirtoa, Lehtovaara kertoo.

Ensi vuoden puolella julkaistavan päivityksen myötä projektinjohdolla on Adminetissä käytettävissään suoraan laskennasta tullut littera- ja panostason tieto hankkeen osakokonaisuuksista, joten projektia päästään johtamaan oikealla tiedolla ilman ylimääräistä tietojen hakemista. Kun kulut kohdistetaan oikeille litteroille Adminetissä, pystytään laskettujen ja toteutuneiden kulujen suhdetta seuraamaan reaaliajassa.

– Tämä on rakennusyrityksille ainutkertainen näkymä, sillä saatavilla on käytännössä aina yksi ja sama tieto. Ohjelmistojen yhteispelillä pystytään seuraamaan jatkuvasti projektin tilannetta ja reagoimaan heti, jos jollekin litteralle alkaa kertyä sinne kuulumattomia kuluja. Tämä on tärkeää, jotta osataan pysyä suunnitelmassa ja siten tehdä kannattavaa liiketoimintaa, Haapamäki painottaa.

Taloudellisen seurannan ja ennustamisen lisäksi Haapamäki muistuttaa alihankintasopimusten ja lisätöiden hallinnan tärkeydestä projektin taloudellisen lopputuloksen varmistamisessa:

– Adminetissä pystytään hallitsemaan alihankinnan maksuerätaulukoita ja varmistamaan, että laskut ovat sovitun mukaisia. Lisätöitä varten voidaan perustaa projekteille omat työtilaukset, jonne kohdistetaan niihin liittyvät tunnit, materiaalit ja alihankintalaskut. Tällöin on helppo seurata urakkaan sovittuja töitä ja lisätöiden osuutta sekä varmistaa niiden laskutus tilaajalta.

– Jopa 10–20 % hankkeista rakennetaan lisä- ja muutostöillä, joten niiden johdonmukaisella hallinnalla on merkittävä lisälaskutuspotentiaali, Kotopron perustaja Samuli Suomala lisää, viitaten Business Finlandin Asuminen Tulevaisuus (ASTU) -hankkeessa todettuihin rakentamisen ilmiöihin Suomessa.

Laatudokumentointi tukemaan rakennushankkeen kannattavuutta

Adminetin ja Tocomanin muodostamaa laskennan ja projektinjohdon kokonaisuutta täydentää Kotopron ratkaisut laadukkaampaan dokumentointiin. Mobiililaitteella toimivasta työkalusta on rakennettu niin helppokäyttöinen, että jokainen työmaalla toimiva taho pystyy dokumentoimaan omaan ruutuunsa liittyvät asiat ilman erillistä koulutusta. Käytännön työmaadokumentointi hoituu kirjoitettua tekstiä, puhetta, kuvia ja videoita hyödyntäen.

– Me tarjoamme käyttäjälle helpon ratkaisun dokumentaation tuottamiseen ja olemme jo saavuttaneet siinä jonkinlaisen läpimurron. Esimerkiksi valokuvia käsitellään Kotoprossa päivittäin parikymmentätuhatta, kun määrä oli vielä kolme vuotta sitten noin tuhat. Silloin ollaan voittajan ladulla, kun kriittiset työvaiheet pystytään helposti kirjaamaan ja kuvaamaan, Suomala kertoo.

Sidosryhmien väliseen toimintaan läpinäkyvyyttä tuo mahdollisuus jakaa tiedostoja ulkopuolisista ohjelmistoista ja projektipankeista muiden osapuolten tarkasteltavaksi tai muokattavaksi.

– Haluamme ratkaista rakentamisen laatudokumentointia toimimalla linkkinä eri toimijoiden välillä. Laadukas luovuttaminen heijastuu tutkitusti myös kannattavuuteen, sillä johdonmukaisella lattiatason dokumentoinnilla on esimerkiksi mahdollista puolittaa takuuajan kustannukset, jolloin vaikutus näkyy selvästi myös tulosviivan alla, Suomala toteaa.

Myös Kotopron ratkaisuja ollaan linkittämässä osaksi Admicomin ohjelmistoperheen kokonaisuutta ja ensimmäiset askeleet otetaan jo lähiaikoina, kun Kotopron projektikansiot tulevat saataville suoraan Adminetistä.

– Tämä tarjoaa asiakkaille yhteneväisen käyttökokemuksen järjestelmien välillä, kun Kotopron projektikohtaiset kansiot avautuvat suoraan Adminetistä ja koko projektin dokumentaatio on helposti saatavilla, Haapamäki kertoo.

(Klikkaa kuvaa tarkastellaksesi sitä isompana.)

Keskiössä asiakasyritysten tuottavuuden parantaminen

Admicomin tavoitteena on mahdollistaa asiakkailleen selvästi keskimääräistä parempi tuottavuus tarjoamalla nykyaikaisia ratkaisuja liiketoiminnan eri osa-alueiden hallintaan. Tässä Kotopro nivoo asiakkaiden toimintaa tehostavat digiratkaisut yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi.

– Kotopro on tavallaan se liima, joka yhdistää useamman ohjelmiston. Tällöin tiedolla johtaminen kehittyy huimasti ja sitä kautta myös kannattavuus, kun oikea tieto löytyy oikealta ihmiseltä oikeaan aikaan, Lehtovaara toteaa.

– Kotopron avulla Adminetissä ja Tocomanissa voidaan hyödyntää täysin ulkopuolisten tahojen kirjauksia, jotka rikastuttavat johtamisnäkymää ja helpottavat projektien hallintaa. Ei ole hankalaa kuvitella, että tulevaisuudessa jonkin työvaiheen valmiiksi kuittaaminen Kotoprossa esimerkiksi piirtää Tocomanissa valmiusastekäppyrää vähän paremmaksi ja samalla tieto ui laskutukseen Adminetissä, Suomala visioi.

Rakennusalan tuottavuuden kehittämisessä keskeistä on nimenomaan tiedonhallinta, sillä liian usein pirstaleinen ja vanhentunut tieto johtaa kalliisiin virheisiin työmailla.

– Iso ongelma on, että 3–10 % rakentamisesta joudutaan tekemään uudestaan, kun toteutus ei mene kerralla läpi. Tämä johtuu useimmiten siitä, ettei rakentamisen eri vaiheissa tarvittavaa tietoa ole löytynyt tai se ei ole ollut ajan tasalla. Tässä Kotopro voi toimia vähän niin kuin projektipankkina, sillä sitä hyödyntävät jo nyt laajasti erilaiset rakentamisen sidosryhmät, Suomala kertoo.

– Tiedonhallinnassa on keskeistä pystyä jakamaan ja vastaanottamaan tietoa eri sidosryhmiltä. Meidän ratkaisumme mahdollistavat tiedon harmonisoinnin koko rakennuksen elinkaaren ajan. On ainutlaatuista, että yksi kokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden laskentaan, projektien toteuttamiseen, laatudokumentointiin ja tiedon jakamiseen sidosryhmille, Haapamäki jatkaa.

Tulevaisuuden tavoitteena on mahdollistaa Admicomin asiakkaille alan parhaat käytännöt, joilla yksittäisen yrityksen kannattavuuden lisäksi voidaan tukea koko rakentamisen arvoketjua.

– Palvelutarjontamme kattaa jo nyt rakennusyritysten liiketoiminnan kriittisimmät osa-alueet, mutta alan tuottavuuteen olisi mahdollista vaikuttaa paljon laajemminkin. Jos ajatellaan rakennuksen elinkaarta, niin siinä on matkan varrella aika monta sidosryhmää. Jo sieltä alkupäästä pitäisi pystyä tuottamaan informaatiota, jota aikanaan vaikkapa huoltoliike voi hyödyntää. Tämä on ehkä vähän pidemmän aikavälin visio, mutta ei välttämättä kuitenkaan kovin kaukainen, Haapamäki toteaa.

[KUVAT: Kai Lintinen / Calcus.com]