Perustajaurakointi – kirjanpitäjän painajainen vai normaalia liiketoimintaa?

Perustajaurakoinnista ei ole tehty urakoitsijalle helppoa. Työmaan arki toki mukailee urakoinnin perusarkea, mutta hankkeen hallinnointi erilaisine alv-käsittelyineen voi olla silkkaa painajaista jopa asiaan perehtyneelle henkilölle.

Olemme omalta osaltamme tehneet omakustanteisia rakennuskohteita toteuttavien asiakkaidemme elämästä mahdollisimman helppoa automatisoimalla perustajaurakoinnin alv-käsittelyt ja helpottamalla maksuerien laskutusta osakkailta.

Adminetin perustajaurakoinnin työkaluilla:
  • Laskutat helposti: Luot kohteelle haluamasi määrän maksuerätaulukoita ja pystyt seuraamaan asiakaskohtaisesti maksutilannetta reskontrasta sekä tarvittaessa perimään maksamattomia suorituksia.
  • Kohdistat vain kulut: Huolehdit projektin aikana vain kustannusten kohdistamisesta oikeille kohteille ja litteroille, Adminet hoitaa loput. Sinun ei tarvitse olla kirjanpidon ammattilainen ja tietää erilaisten kulujen alv-käsittelyä, sillä Adminet tekee erittelyn puolestasi.
  • Teet vähemmän rutiinityötä: Pienennät merkittävästi kuun vaihteen rutiinityötä, koska Adminet erittelee ja laskee erilaisilla alv-käytönnöillä käsiteltävät kulut puolestasi – riittää, että sinä tai kirjanpitäjäsi tarkistaa valmiit raportit.
  • Seuraat toteumia tarkasti: Saat täysin vertailukelpoista seurantatietoa toteutuneiden kulujen suhteesta tavoitearvioon, sillä kuukausiraporteilla Adminet erittelee verottomat kulut ja arvinlisäveron osuuden omilla riveillään.

 

Erilaisille kustannuksille erilainen verokäsittely

Koska perustajaurakointikohteissa myydään pääsääntöisesti osakkeita ja myynnin yhteydessä ei tilitetä arvonlisäveroa, on urakoitsijan itse tilitettävä vero syntyneistä kustannuksista. Tällöin puhutaan niin sanotusta oman käytön verosta, jossa kaikista perustajaurakointiin liittyvistä suorista kustannuksista lasketaan ja tilitetään arvonlisävero verottajalle – olivatpa kustannukset sitten tarvikehankintoja tai tehtyjä työtunteja. Oman käytön alv-laskennassa tulee huomioida myös tiettyjä välillisiä kustannuksia, kuten osuus yhtiön kiinteistä kuluista. Huomioitava prosenttiosuus määräytyy perustajaurakoinnin suhteesta muuhun liikevaihtoon.

Tarina ei suinkaan pääty tähän, sillä projektin aikana toteutuville erilaisille kustannuksille tehdään myös erilainen alv-käsittely. Tämän vuoksi perustajaurakointikohteen hallitseminen vaatii perinteisesti käsityötä ja erilaisia aputaulukoita.

Kokonaisuus hallitaan usein omilla projektinumeroillaan, esimerkiksi:

  1. Rakennuttajan kustannukset, jonne kohdistetaan sellaiset kulut joista ei saa tehdä alv-vähennyksiä, mutta jotka eivät myöskään ole mukana oman käytön alv-laskennassa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset liittymismaksut.
  2. Varsinainen urakkatyö, jonne kohdistetaan rakennustyöstä aiheutuvat välittömät kustannukset ja josta laskutetaan maksuerät osakkailta. Tämä on mukana oman käytön alv-laskennassa.
  3. Asukasmuutokset ja muut lisätyöt, jotka käsitellään normaalina myyntinä, joten niistä myös vähennetään ja tilitetään arvonlisäverot normaalisti.

Oman käytön veron tilittäminen

Miten oman käytön vero sitten tilitetään? Perinteinen tapa oman käytön veron tilittämiseen on käydä läpi kuukausittain projektille kohdistuneet kustannukset ja eritellä niistä oman käytön alv-laskennan piiriin kuuluvat kulut.

Tyypillisesti tämä tarkoittaa, että kuun vaihteessa kirjanpitäjällä on melkoinen työmaa käydä läpi erilaiset hankkeelle kohdistuneet välittömät (palkkakustannukset, suorat materiaalihankinnat ja alihankinnat) ja välilliset kulut, koostaa raportit kaikista hankkeen kuluista, pyöritellä laskelmia Excelissä ja eritellä oman käytön veron piiriin kuuluvat kustannukset, jotka kirjataan muistiotositteella tilitettäväksi verottajalle. Paljon siis tehdään käsipelillä ja virheen mahdollisuus on suuri.

Adminetin automatisoitu ratkaisu verokäsittelyyn

Adminetin työkaluilla kaikki perustajaurakoitsijan erilaiset alv-käsittelyt hoituvat asiakkaan toimintaa varten optimoidun kohde- ja litterarakenteen avulla. Adminettiin on kehitetty automatisoidut toiminnot kulujen verokäsittelyyn, joka perustuu yrityksen projektilla käyttämään litterarakenteeseen. Litterakohtainen alv-käsittely määritellään asiakaskohtaisesti sovelluksen käyttöönoton yhteydessä.

Joka kuun vaihteessa Adminet laskee oman käytön veron piiriin kuuluvilta litteroilta tilitettävän veron määrän ja kirjaa sen sekä ilmoitukselle oma-aloitteisista veroista (ent. kausiveroilmoitus), että kuluksi projektille. Automatisoidun laskennan ansiosta asiakkaan ei tarvitse murehtia erilaisten verokäsittelyjen piiriin kuuluvien kustannusten erittelystä ja tilittämisestä – hänen tehtäväkseen jää vain kulujen kohdistaminen oikeille kohteille ja litteroille.

Adminetin muodostamaa laskelmaa pystyy tarkastelemaan milloin tahansa ja tarvittaessa siirtämään väärin kohdistettuja kuluja litteralta toiselle samassa näkymässä. Jos muutoksia tehdään kuun vaihteen jälkeen, Adminet korjaa jälkikäteen tehdyt siirrot seuraavan kuukauden laskentaan.

Perustajaurakointi - Alv-laskenta - Adminet

Pystyt tarkastelemaan yhdestä näkymästä alv-laskennan piiriin kuuluvia ja kuulumattomia kustannuksia litteroittain eriteltynä ja näet välillisten kustannusten osuuden sekä tilitettävän alv:n määrän. Halutessasi pääset porautumaan tietoihin tarkemmin lukua klikkaamalla ja esim. siirtämään väärin kohdistettuja kuluja litteralta toiselle. (Avaa kuva isompana)

Adminet koostaa automaattisesti myös oman käytön alv-laskennan piiriin kuuluvan osuuden yrityksen kiinteistä kuluista. Välillisten kustannusten laskennassa käytettävä prosentti määritellään Adminetin asetuksissa ja sitä voidaan muokata tarvittaessa, jos perustajaurakointikohteiden osuus liikevaihdosta muuttuu.

Jokaiselle kohteelle määritellään oman käytön veron laskemisen alkupäivämäärä ja Adminet tekee laskelmaa niin kauan, kuin kohteelle tulee tapahtumia. Jos jo valmistunut kohde halutaan avata myöhemmin uudelleen, laskenta aktivoituu automaattisesti heti, kun kohteelle alkaa taas tulla kuluja.

Maksuerälaskutus osakkaittain

Perustajaurakoinnissa urakoitsija tyypillisesti laskuttaa osakkailta sovitun kauppahinnan mukaisia maksueriä jo rakennusaikana. Adminetissä perustajaurakointikohteen alle pystytään luomaan haluttu määrä maksuerätaulukoita eli esimerkiksi jokaiselle osakkaalle omansa. Lisäksi maksuerätaulukon mukaiselle loppulaskulle voidaan määritellä sulkutili, jolle viimeinen suoritus maksetaan. Tällä tavoin osakkaiden suoritusten seuraaminen onnistuu vaivattomasti reskontrassa.

Koska osakkeita myytäessä myynti on verotonta, veroja ei myöskään tilastoida ilmoitukselle oma-aloitteisista veroista. Adminet käsittelee perustajaurakointikohteeksi merkityt kohteet ja niille luodut maksuerätaulukot siten, että verokäsittely on automaattisesti oikein.