5 avaintekijää toimivaan teollisuuden kunnossapitoon

Teollisuuden kunnossapidolla on merkittävä rooli tuotantolaitosten tehokkuuden näkökulmasta. Kunnossapitoyritysten tärkein tavoite onkin tuottaa turvallisuutta, tuotannon kasvua sekä hallita laitteiden kustannuksia, käyttöikää ja ympäristövaikutuksia. Onnistuessaan teollisuuden kunnossapito vaikuttaa suoraan liiketoiminnan kokonaistuloksiin.

Olemme koostaneet muutamia avaintekijöitä ja asioita, jotka kannattaa pitää mielessä kunnossapitoasioista keskusteltaessa. Yhä useammin teollisuuden yritykset ovat ulkoistaneet kunnossapidon palvelut ja nämä tahot koetaan strategisina kumppaneina, jotka tukevat tuotantolaitosten tehokkuutta.

1. Ennakoivat huoltotoimenpiteet

Ennakoivan kunnossapidon voidaan ajatella nostavan yrityksen kustannuksia, mutta harvoin pohditaan kuinka kalliiksi yllättävä vika voi aiheutua teollisuuden yritykselle. Kun koneille ja laitteille suoritetaan aikataulutetusti erilaisia kunnossapidontehtäviä, pyritään näin tehokkaasti saavuttamaan vaaditut turvallisuus- ja käytettävyystasot sekä pystytään välttämään suunnittelemattomat pysähdykset tuotannossa. Kun laitteiden käyttöaste on korkea, voidaan arvoa mitata tuotannon kasvulla.

Ennakoivat kunnossapidon tehtävät yleensä kalenteroidaan ja suoritetaan määräajoin. Näiden erilaisten tehtävien ja toimenpiteiden lisäksi on tärkeää tehdä havaintoja työn ja tarkastuskierrosten parissa. Havainnot on hyvä kirjata sähköisesti ja mahdollisesti tämän pohjalta tehdä suoria työpyyntöjä kunnossapidolle.

2. Valitse yrityksellesi sopiva järjestelmä sekä ohjelmistokumppani

Yrityksen toimintaan ja kunnossapidon hallintaan on tarjolla paljon erilaisia järjestelmäratkaisuja. Digitaalisilla työkaluilla on joka tapauksessa merkittävä rooli tehokkaan kunnossapitoprosessin luomiseksi. Toimivat ja tehokkaat järjestelmät toimivat myös kilpailuetuna isosti kilpailulla alalla.

Nykyaikainen järjestelmä on selainpohjainen ja nopeasti käyttöönotettava. Myös helppokäyttöisyys sekä mobiilikäyttömahdollisuus ovat tärkeitä elementtejä. Järjestelmä edistää ennakointia sekä eri tehtävissä olevien henkilöiden yhteistyötä. Lisäksi järjestelmä tehostaa prosesseja, poistaa päällekkäisiä työvaiheita ja säästää siten aikaa ja resursseja sekä vähentää manuaalista työtä ja tietovirheitä.

Kun käytössä oleva tieto on saatavilla reaaliajassa, voidaan hyödyntää historiassa tehtyjä havaintoja, kuvia, käyttöasteita sekä työturvallisuuteen liittyviä asioita. Kannattaa pohtia myös onko yritykselläsi käytössä yksi kattava toiminnanohjausjärjestelmä vai useita osaratkaisuja. Kun tieto on yhdessä tietokannassa, hallitset liiketoimintaasi tehokkaasti käytännöntoimista taloushallintoon ja kirjanpitoon saakka.

Hyvä järjestelmäkumppani tarjoaa onnistuneen ja kustannustehokkaan käyttöönottoprosessin sekä palvelee hyvin myös kumppanuuden aikana.

3. Tiedolla johtaminen

Kun teollisuuden kunnossapitoa pystytään johtamaan tiedolla, päästään parhaaseen lopputulokseen ja voidaan siirtyä kulukeskeisestä ajattelusta lisäarvoajatteluun. Tiedon tuottamiseen ja rikastuttamiseen vaikuttavat monet henkilöt yrityksessä, mikäli tämä on mahdollistettu heille.

Huoltohenkilöiden ja asentajien tulee pystyä vastaanottamaan tehokkaasti työtehtäviä sekä kirjaamaan toimenpiteet ylös tarkasti ja laadukkaasti. Tämän tiedon pohjalta kunnossapito- ja tuotantopäälliköt pystyvät tekemään päätöksiä sekä johtamaan päivittäistä tekemistä.

Jos pystytään osoittamaan esimerkiksi, että tuotantokatkoja on vähennetty, voidaan todeta, että kunnossapidossa tehdään oikeita asioita kustannustehokkaasti. Kun eri toiminnot tilauksista laskutukseen ja muuhun taloushallintoon suoritetaan yhdessä järjestelmässä, on tieto reaaliaikaista ja analysoitavissa ylimpään johtoon saakka.

4. Kustannusten hallinta

Kustannuksilla on aina suora vaikutus yrityksen tuottavuuteen. Budjetin laatiminen on merkittävä osa liiketoimintaa ja sen seuraaminen keskeisessä roolissa toiminnan ohjaamiseen sekä päätösten tekoon.

 

Kun tieto on ajantasaista sekä tarkkaa, voidaan budjetoinnista tehdä jatkuvaa ja tekemisestä järjestelmällistä.

 

Myös ennustamisesta tulee tarkempaa ja strategisten päätösten teko helpottuu, esimerkiksi tuotantolaitteiden käyttövarmuus pysyy määritellyllä tavoitetasolla mahdollisimman kustannustehokkaasti.

5. Strategiset kumppanuudet

Olipa teollisuusyritys ulkoistanut kunnossapidon tai toteuttaa sitä sisäisesti, kannattaa sen kehittäminen nähdä kasvumahdollisuutena. Valitettavan usein vieläkin erilaisiin konerikkoihin ja tätä kautta tuotannon keskeytymiseen reagoidaan, eikä toimita proaktiivisesti ennakoivilla toimenpiteillä. Toki teollisuuden digitalisaation trendin myötä myös kunnossapidon kehittämiseen panostetaan.

Teollisuusyritys voi valita kunnossapitoyrityksen strategiseksi kumppanikseen, joka tukee tuotantolaitoksen tehokkuutta ja sitä kautta kasvua ja kilpailukykyä.

Kunnossapitoyrityksillä kumppanina toimii muun muassa järjestelmätoimittaja, jonka kanssa luodaan yhteiset askelmerkit ja tavoitteet, joiden avulla liiketoiminta saadaan tehokkaaksi ja kilpailukykyiseksi.

Anne Aatola

Anne toimii Admicomilla teollisuusasiakkaiden parissa ja auttaa helpottamaan yritysten arkea sekä kehittämään liiketoimintaa. Parasta työssä on työyhteisö sekä asiakkaiden kanssa toimiminen ja kun pystytään tehostamaan aidosti yrityksen toimintaa. Vapaalla Annen löytää pelaamasta salibandyä, pesäpalloa tai karting-radan varrelta perheensä kanssa.