Työmaan perehdytys on tärkeä osa turvallisuutta ja sen voi hoitaa tehokkaammin 

Työmaalla käy mahdollisesti satoja työntekijöitä, joiden perehdyttämisestä vastaa yksi vastuuhenkilö. Olemmekin nyt kehittäneet Adminetissä tapahtuvaa perehdytysprosessia tehokkaaksi kokonaisuudeksi, joka tapahtuu jo valmiiksi täytettyjä tietoja hyödyntäen. Työmaan perehdytys -sovellus on uusi työkalu helpompaan perehdyttämiseen.

Työmaan perehdytys on tärkeä osa työturvallisuutta, mutta se on myös vastuun siirtoa työnantajalta työntekijälle. Työnantaja perehdyttää työlle tärkeät käytännön asiat, jolloin työntekijä on tietoinen omista vastuistaan ja siten noudattaa yhdessä sovittuja pelisääntöjä.

Työnantajan on kuitenkin hyvä muistaa, että hänellä on vastuu järjestää työolot, joissa työntekijä pystyy näitä sovittuja sääntöjä myös noudattamaan.

Työmaan perehdytys käytännössä

Rakennustyömaalla vastuuhenkilön tai pääurakoitsijan on perehdytettävä työntekijät ja aliurakoitsijat kyseisen työmaan käytännöistä. Perehdytyksessä käydään läpi muun muassa työturvallisuuteen liittyvät ohjeistukset ja muita työskentelyn kannalta tärkeitä asioita. 

Käytössä voi olla esimerkiksi perehdytyslomake, jossa kielletään menemästä vaaralliseen paikkaan X. Aliurakoitsija allekirjoittaa lomakkeen ja on näin hyväksynyt olevansa tietoinen tästä. Jos aliurakoitsija tästä huolimatta menee vaaralliseen paikkaan X ja loukkaantuu, on pääurakoitsijalla todennus siitä lomakkeella, että aliurakoitsija on ollut tietoinen ja täten on vastuussa tapahtuneesta.

Perehdytykseen kuuluu myös selvittää työntekijöiden työluvat ja muu pätevyys toimia työmaalla. 

Työmaalla voidaan tarvita tietyn pätevyyden omaavaa henkilöä läsnä olevaksi aina, kun työmaalla tehdään erilaisia erikoisalan töitä. Tällöin tarvittavaa tietoa hyödynnetään esimerkiksi työmaan aikataulutukseen ja töitä voidaan suunnitella työmaalla tarvittavien henkilöiden mukaan.

Pääurakoitsijalla voi olla jopa satoja henkilöitä perehdytettävänään, joten aikataulullisesti saattaa olla haastavaa käydä kaikki perehdytykseen tarvittavat tiedot yksilöllisesti läpi. Tähän voidaan nyt Adminetin uuden sovelluksen avulla hyödyntää ohjelmistoon syötettäviä tietoja ja nopeuttaa aiemmin manuaalista prosessia automaatioiden avulla.

Adminetin uusi Työmaan perehdytys -sovellus nopeuttaa perehdytystä

Adminettiin on julkaistu pääurakoitsijoille uusi automaatiota hyödyntävä Työmaan perehdytys -sovellus, jossa perehdytys voidaan tehdä entistä tehokkaammin. Kaikki tieto mitä Adminettiin laitetaan, voidaan hyödyntää myös perehdytyksessä ja toisin päin. 

Uusi perehdytyssovellus on sulava osa Adminetin rakennustyömaiden sovelluskokonaisuutta, mikä mahdollistaa merkittävää työajansäästöä perehdyttäjälle, kun päällekkäisiä rutiineja esimerkiksi rakennustyömaiden tiedonantovelvollisuuteen liittyen saadaan minimoitua.

Esimerkiksi työntekijän erilaiset työluvat ja muut pätevyydet, jotka on täytetty kulunvalvontaan ja seurantaan, siirtyvät automaation avulla käytettäväksi myös perehdytykseen. Automaatio tuo jo kerran täydennetyt tiedot oikeaan paikkaan perehdytystä varten ja tiedot päivittyvät automaattisesti muiden toimintojen kanssa.

Kun kohdekohtaiselle perehdytyslomakkeelle koostetaan kaikki perehdytyksessä tarvittava tieto ja samaan aikaan pyydetään työntekijää täyttämään häneltä vaadittavat tiedot, saadaan yhdellä kertaa talteen kaikki asiat, jotka pitäisi muuten käydä joka kerta erikseen läpi. Tämä helpottaa merkittävästi perehdyttäjän työmäärää erityisesti tilanteissa, joissa työmaalle saapuu isompi määrä perehdytettäviä epäsäännöllisinä aikoina.    

Työntekijä voi käydä perehdytysaineiston läpi myös itsenäisesti, jolloin perehdyttäjän vastuulle jää ennen työmaan aloitusta varmistaa käytettävän perehdytyslomakkeen sisältö sekä avata työntekijöille perehdytys ja kuitata suoritetut perehdytykset valmiiksi. Perehdytysten tilannetta työnjohto pääsee seuraamaan keskitetysti omasta näkymästään.   

Käytännön vinkkejä perehdyttämiseen

 1. Luo kohdekohtaisia lomakkeita 
  • Voit hyödyntää valmiita malleja ja tehdä kohteelle valmiiksi täsmällisen perehdytysaineiston.
  • Voit lisätä perehdytyslomakkeelle myös videolinkkejä esim. kohteen esittelyyn.
 2. Perehdytä etukäteen 
  • Adminetin työmaan perehdytys sallii perehdytyksen tekemisen jo hyvissä ajoin ennen kuin työntekijä saapuu työmaalle.
 3. Hyödynnä samoja käyttäjätunnuksia 
  • Voit hyödyntää perehdytettäville luotuja käyttäjätunnuksia myös mm. kulunvalvontakirjauksiin.