Rakennus-Kaseva Oy odottaa Admicomin ja Tocomanin yhdistymiseltä helpotusta moniin arjen asioihin

Rakennus-Kasevalla toimiston ja työmaiden vuoropuhelu, kohteiden seuraaminen sekä markkinoilla tapahtuviin muutoksiin reagoiminen luovat menestysreseptin rakennuskohteiden tulokselliseen toteuttamiseen.

Projektien kustannuslaskennassa ja tuotannon suunnittelussa hyödynnetään Tocomanin ratkaisuja, taloudellinen ohjaus ja raportointi puolestaan hoidetaan Adminetissä. Admicomin ja Tocomanin yhdistymisen odotetaan helpottavan erityisesti projektien seurantaa ja ennustamista.

Kustannuslaskennassa määräluettelot ovat edelleen valttia

Vaikka rakentamisen kustannuslaskennassa puhaltelee uusia tuulia, ei esimerkiksi tietomalleihin (BIM) perustuva määrälaskenta ole vielä lyönyt toden teolla läpi rakennusyritysten arkeen.

– Eivät tietomallit kovin laajassa roolissa ainakaan Keski-Suomessa ole. Siinä on suuri ero, onko kyseessä tilaajan urakkakohde vai oma kohde, jossa tietomallin toteutustavasta on sovittu. Joissakin urakkakohteissakin saattaa olla malli mukana, mutta kyllä niiden sisältämien tietojen oikeellisuuteen suhtaudutaan varauksellisesti myös määrälaskentatoimistoissa. Hyvin tehdystä mallista saa nopeasti tietoa, mutta niitä hyödynnettäessä täytyy olla varma, ettei mallia ole tehty vain vähän sinne päin, laskentapäällikkö Jukka Kontturi toteaa.

Vaikka esimerkiksi Tocoman tarjoaa valmiudet tietomallien hyödyntämiseen, pitävät tutut ja turvalliset määräluettelot edelleen pintansa. Tarjouspyynnön mukana postilaatikkoon kilahtava määräluettelo on kuitenkin edelleen harvinaisuus, joten Rakennus-Kasevalla niiden laatimisessa hyödynnetään myös määrälaskentatoimistoja.

– Meillä tarjouskilpailuihin liittyvät määräluettelot tulevat suurimmaksi osaksi määrälaskentatoimistojen kautta. Rakennuttajamäärät ovat todella harvinaisia, joten varsinkin kilpailukohteissa määrälaskentatoimistojen hyödyntäminen on keskeistä, toimitusjohtaja Ville Kari kertoo.

– Omissa perustajaurakointikohteissa määrät lasketaan pääsääntöisesti itse, sillä niissä on vähän enemmän laskenta-aikaa ja sitä voidaan tehdä jatkuvasti suunnitelmien tarkentuessa. Urakkakohteissa tällaista mahdollisuutta ei ole, kun tilaajalta tulee määritelmä aikaikkunasta, Kontturi lisää.

Rakennus-Kaseva Oy - Ville Kari ja Jukka Kontturi - Admicom

Rakennus-Kasevan toimitusjohtaja Ville Kari ja laskentapäällikkö Jukka Kontturi

Toteutuneet menekit ovat laskennan perusta

Rakennus-Kasevalla kohteiden kustannuslaskennassa hyödynnetään Tocoman Kustannustietoa sekä peilataan yleisiä rakennusmenekkejä omiin toimintatapoihin sopiviksi.

– Käytämme laskennassa Tocoman Kustannustietoa ja muokkaamme hintoja toiminta-alueeseemme sopivaksi. Minun näkökulmastani hinnoitellut rakenteet ovat käytännöllisiä, kun kerralla tulee huomioitua monta asiaa ja muutostilanteissa määrätieto muuttuu kaikkialle samalla kertaa. Se helpottaa omaa tekemistä, kun ei tarvitse käydä korjaamassa jokaista riviä erikseen, Kontturi toteaa.

– Yleisiä rakennustöiden menekkejä peilataan aina meidän omaan menekkiimme, tarkistetaan hintaa ja tehoa sekä tarvittaessa korjataan vielä tietoja. Näitä on aina arvioitava myös kohdekohtaisesti, sillä eihän yleinen menekki huomioi suoraan, millainen kohde on kyseessä, Kari jatkaa.

Tärkeässä roolissa laskentaprosessissa ovat myös aiempien kohteiden toteumat. Samaan aikaan hintojen vaihteluita kuitenkin seurataan koko ajan ja yhtä kerrostalokohdetta kohden Rakennus-Kasevalta lähtee maailmalle parikymmentä tarjouspyyntöä.

– Omassa työssäni kohteiden toteutuneista menekeistä pitää olla tietoa ja niihin myös uusien laskenta pohjautuu. Toki isommista hankintapoteista pitää aina pyytää urakkatarjoukset, koska vanhoihin hintoihin ei voi luottaa. Olisihan se helppo hinnoitella vaan rannevakioilla, mutta markkinaakin on pakko seurata. Väärä hinnoittelu ei ole missään tilanteessa hyvä: liian kalliilla hinnoittelulla et urakkaa saa ja liian halvalla hinnalla voitettu tarjouskilpailu vasta kalliiksi käy, Kontturi toteaa.

Markkinoiden seuraamisen merkitys on korostunut entisestään panoshintojen ollessa nousussa hyvän suhdanteen aikana. Karin mukaan Keski-Suomessa ei edelleenkään ole havaittavissa merkittäviä hiipumisen merkkejä rakentamisessa ja myös keväälle riittää hyvin laskettavaa. Pahin piikki panoshintojen kasvussa alkaa kuitenkin olla jo takana päin:

– Ainakin se on tasaantunut, eikä nouse enää niin paljon. Ei nyt vielä puhuta laskusta, mutta ainakin elementtipuolella pahin huippu on takana.

Rakennus-Kaseva Oy - Jukka Kontturi - Admicom

Yhdistymisestä hyötyä työmaan ennustamisessa ja seurannassa

Rakennus-Kasevalla urakoiden tavoitearviot laaditaan Tocoman Tuotannonsuunnittelussa ja siirretään Adminettiin projektin taloudellista ohjausta ja raportointia varten. Admicomin ja Tocomanin yhdistymisen myötä litterakohtaiset tavoitearviot siirtyvät ohjelmistojen välillä ilman käsityötä.

– Tavoitearvion laatiminen itsessään on se isoin työ ja seurantaa varten meillä siirretään Adminettiin noin kolmenkymmenen litteran eurot ja tunnit, mutta kyllähän siitäkin pari tuntia jää työtä pois, Kari arvioi.

Hyvillä ohjelmistoilla ja prosesseilla käsin tehtävä jälkilaskenta saadaan muutettua jatkuvasti oppivaksi kustannuslaskennaksi. Varsinainen projektinhallinta ja seuranta tehdään Adminetissä, josta saadaan reaaliaikainen tieto projektien tilanteesta. Lisäksi työmaiden ennustamiseen on saatu uusia työkaluja, kun litteraraportoinnista pystytään nyt seuraamaan myös sitoutuneita kustannuksia.

– On tärkeää pystyä seuraamaan, mitkä kustannukset ovat sitoutuneet jollain tavalla ja ovatko ne mukana hankinnassa. Tämän tiedon avulla voimme ennustaa projekteja vieläkin paremmin, Kontturi toteaa.

– Adminetissä kustannukset, laskutus ja jopa perustajaurakoinnin oman käytön alv:n kustannuskertymä ovat seurattavissa reaaliajassa. Vähintään kerran kuukaudessa päivitämme myös työmaiden ennusteet ja tarkistamme, että osatuloutukset ovat kohdillaan. Tämä kokonaisuus takaa sen, että meillä on jatkuvasti ajantasainen tieto projektien tilanteesta, Kari kertoo.

Rakennus-Kasevalla projektien seurannassa korostuu myös vuoropuhelu työmaan ja toimiston välillä.

– Tuotannonsuunnittelu ja tavoitearviot tehdään yhdessä työmaan kanssa. Työmaat puolestaan vastaavat niiden tärkeimmästä työkalusta eli aikataulusta ja sen seurannasta. Oma roolini työmaan aikaisissa kuvioissa on lähinnä olla kartalla siitä, mitkä litterat ylittyvät tai alittuvat sekä selvittää, johtuvatko mahdolliset heittelyt laskennasta vai onko työmaalla tullut yllätyksiä.

Rakennus-Kaseva Oy - Ville Kari - Admicom

Mielestäni on myös tärkeää käydä mestarin kanssa läpi tavoitearvio työmaan edistyessä, Kontturi kertoo.

– Jälkilaskentatietokin vaatii keskustelua työmaan kanssa, jotta saadaan selville asioiden syyt ja voidaan miettiä, kuinka tietoa hyödynnetään jatkossa. Jokin ylitys tai alitus voi olla ainutkertainen tilanne, eikä tarkoita, että jatkossa hinnoittelua muutetaan sen mukaisesti. Siksi on tärkeää käydä asioita läpi yhdessä, Kari korostaa.

Admicomin ja Tocomanin yhdistymisen seuraavassa vaiheessa Adminettiin siirretystä tavoitearviosta päästään porautumaan myös Tocomanin tuotannonsuunnitteluun ja selvittämään, mistä laskennan litteroista tavoitearviolittera on syntynyt. Rakennus-Kasevalla uuden yhteistyön hedelmien odotetaan tuovan lukuisia helpotuksia yrityksen toimintaan.

– Siitä tulee olemaan meille hyötyä kaikessa työmaan ennustamisessa ja seurannassa sekä todennäköisesti myös hankinnassa, Kari arvioi.

– Matkalla on varmasti vielä paljon välivaiheita, mutta tavoitetila on helpottaa kohteiden seurantaa ja ennustamista, kun pääsemme pureutumaan helposti litteroitujen euromäärien sisältöihin, Kontturi toteaa.